ΤΟ ΕΝΟΡΙΑΚΟΝ ΜΑΣ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟΝ «Ο ΚΑΛΟΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΗΣ»

  • Hits: 122

E.E. 183 Hass 1

Ἐπαναλειτουργεῖ µετά τήν θερινή διακοπή

 

ΤΟ ΕΝΟΡΙΑΚΟΝ ΜΑΣ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟΝ
«Ο ΚΑΛΟΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΗΣ»

 

Ἕνα χρόνο µετά τά ἐγκαίνια τοῦ Ἐνοριακοῦ µας Πολυϊατρείου (ἐπί τῆς ὁδοῦ Ἱπποκράτους 44) ἀπό τόν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπό µας, στίς 10 Ὀκτωβρίου 2016, πολλοί ἐνορῖτες µας δέν ἔχουν πληροφορηθεῖ γιά τήν ὕπαρξή του, ὅπως προκύπτει ἀπό συνοµιλίες µας µαζί τους.
Ἡ ἵδρυση τοῦ Πολυϊατρείου σκόπευε στήν ἐξασφάλιση στοιχειώδους ἰατρικῆς περίθαλψης γιά συνανθρώπους µας, πού δέν ἔχουν πρόσβαση στό σύστηµα ὑγείας γιά διαφόρους λόγους, εἴτε οἰκονοµικούς, εἴτε ἐλλείψεως χαρτιῶν, εἴτε ἀνικανότητος γιά τήν διεκπεραίωση τῶν ἀναγκαίων γραφειοκρατικῶν διαδικασιῶν λόγῳ διανοητικῆς καθυστέρησης, ἀναλφαβητισµοῦ, ἀρνήσεως παραλαβῆς τοῦ Α.Μ.Κ.Α γιά λόγους συνειδήσεως καί ἄλλων αἰτιῶν.

 
E.E. 183 Hass 2

Ὅλοι οἱ ὡς ἄνω συνάνθρωποί µας ἔχουν ἀνάγκη µιᾶς ἀγκαλιᾶς ἀπό τήν Ἐκκλησία, ἡ ὁποία ἔχει τήν ὑποχρέωση νά συνεχίζη τό ἔργο τοῦ Χριστοῦ: «Καί περιῆγε ὅλην τήν Γαλιλαίαν ὁ Ἰησοῦς, διδάσκων ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν καί κηρύσσων τό Εὐαγγέλιον τῆς Βασιλείας, καί θεραπεύων πᾶσαν νόσον (ψυχική καί σωµατική) ἐν τῷ λαῷ.» (Ματθ. δ΄ 23)
Ὅταν ἡ σωµατική ἔνδεια καί ἀσθένεια γίνεται ἐµπόδιο γιά τή συµµετοχή στή λατρεία καί στή πνευµατική ζωή, ἔρχεται ἡ Ἐκκλησία νά ἀπαλύνη τόν πόνο καί νά δώση τήν δυνατότητα ἐντάξεως τῶν ἀνθρώπων ἐκείνων στή ζωή τῶν πιστῶν. Αὐτό ἔκαναν οἱ Ἅγ. Ἀπόστολοι, αὐτό ἔκαναν οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες, οἱ Ἅγ. Ἀνάργυροι, ὁ Εὐαγγελιστής Λουκᾶς, ὁ Ἅγ. Λουκᾶς Συµφερουπόλεως καί τόσοι ἄλλοι. Αὐτό προσπαθοῦµε καί ἐµεῖς, µέ τίς ἐλάχιστες δυνάµεις µας καί παρά τήν ἀναξιότητά µας, νά προσφέρωµε.

 
E.E. 183 Hass 3


Γι’ αὐτό οὔτε ἀντικαθιστοῦµε οὔτε ἀνταγωνιζόµαστε τά κρατικά Νοσηλευτικά Ἱδρύµατα, ἀλλά θέλουµε νά ὑπηρετήσωµε συνανθρώπους πού σέ ἄλλους χώρους αἰσθάνονται ἀνασφάλεια (ὄχι ἀπαραίτητα ἀνασφαλίστους), οἱ ὁποῖοι ἐµπιστεύονται τήν Ἐκκλησία, καί περιµένουν ἀπ’ αὐτήν νά τύχουν τῆς ἐν Χριστῷ καί κατά Χριστόν ἀντιµετωπίσεως, συµπεριφορᾶς καί συµβουλῆς.
Σύµφωνα µέ τόν «Κανονισµόν Λειτουργίας τοῦ Ἐνοριακοῦ Πολυϊατρείου», ὁ ὁποῖος ἔχει ἀναρτηθεῖ καί στήν ἱστοσελίδα τοῦ Ἱ. Ναοῦ µας, οἱ ἐνορῖτες µας γίνονται δεκτοί κατ’ εὐθείαν στό Πολυϊατρεῖο, οἱ δέ µή ἐνορῖτες κατόπιν ἐγκρίσεως τῶν Κοινωνικῶν Λειτουργῶν τοῦ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταµείου τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν.
Τό ἰατρεῖο µας διαθέτει, ὡς ἀποτέλεσµα δωρεῶν –τόσο ἰδιωτῶν ὅσο καί τῆς Διεύθυνσης Ὑγείας τῆς Α΄ Περιφερείας– πλήρως ἐξοπλισµένο Ὀδοντιατρεῖο, Καρδιογράφο, Σπιροµετρητή, Ὑπέρηχο, ὠτοσκόπιο, βυθοσκόπιο, µετρητή ζαχάρου, ἀναρρόφηση καί διαθερµία. Τίς δέ ἐθελοντικές ὑπηρεσίες προσφέρουν ἰατροί τῶν ἑξῆς εἰδικοτήτων: Πνευµονολόγος, Ω.Ρ.Λ., Ὀρθοπεδικός, Παιδίατρος, Δερµατολόγος, Ψυχίατρος καί Φυσιοθεραπευτής. Δυστυχῶς αὐτή τή στιγµή δέν διαθέτουµε Ὀδοντίατρο, ἀλλά ἐλπίζουµε ὅτι σύντοµα θά ἀναπληρωθῆ καί αὐτό τό κενό. Ἐπίσης διαθέτουµε φαρµακεῖο, τό ὁποῖο διαδικτυακά συνδέεται µέ τά δύο κοινωνικά φαρµακεῖα τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς γιά τήν ἀλληλοκάλυψη ἀναγκῶν για συγκεκριµένα φάρµακα.

 

E.E. 183 Hass 4


Ἡ γραµµατεία τοῦ Πολυϊατρείου λειτουργεῖ καθηµερινά ἀπό Δευτέρα ἕως Πέµπτη 10.00 – 12.00 τό πρωΐ καί ἀπαντάει στό τηλ. 210-6434943.
Ἡ λειτουργία τόσο τοῦ Πολυϊατρείου ὅσο καί τῶν ἄλλων δραστηριοτήτων τοῦ Ἐνοριακού Φιλοπτώχου Ταµείου µπορεῖ ἐν τούτοις µόνο µέ τή συµµετοχή ὅλων µας νά ἐξασφαλισθῆ µακροπρόθεσµα. Ἄς πράξη ὁ καθένας κατά τίς δυνατότητές του, εἴτε µέ τήν προσφορά ἐργασίας εἴτε ὑλικῶν µέσων, κατά τήν προτροπή τοῦ Ἁγ. Ἀποστόλου Παύλου: «Ἀδελφοί, ὀφείλοµεν ἡµεῖς οἱ δυνατοί τά ἀσθενήµατα τῶν ἀδυνάτων βαστάζειν, καί µή ἑαυτούς ἀρέσκειν. Ἕκαστος γάρ ἡµῶν τῷ πλησίον ἀρεσκέτω εἰς τό ἀγαθόν πρός οἰκοδοµήν.... Ὁ δέ Θεός τῆς ὑποµονῆς καί τῆς παρακλήσεως δῴη ὑµῖν τό αὐτό φρονεῖν ἐν ἀλλήλοις κατά Χριστόν Ἰησοῦν• ἵνα ὁµοθυµαδόν ἐν ἑνί στόµατι δοξάζητε τόν Θεόν και Πατέρα τοῦ Κυρίου ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Διό προσλαµβάνεσθε ἀλλήλους, καθώς καί ὁ Χριστός προσελάβετο ἡµᾶς εἰς δόξαν Θεοῦ.» (Ρωµ. ιε΄,  1-7)
 

                                                                                                              π. Γεώργιος Χάας

Copyright © 2017 Αγιος Νικόλαος Πευκακίων All Rights Reserved.