Θρησκευτικά πάθη σέ µιά ἄθεη ἐποχή!

  • Hits: 138

EE176 NVoloydaki

Θρησκευτικά πάθη σέ µιά ἄθεη ἐποχή!

Ἡ ἐποχή µας ἔχει καύχηµά της ὅτι ἔχει σκοτώσει τό Θεό. Ἔχει καύχηµά της ὅτι ἔχει ἐξασφαλίσει τίς στοιχειώδεις ἐλευθερίες καί τά στοιχειώδη δικαιώµατα τοῦ ἀνθρώπου: τό δικαίωµα νά πιστεύει ὅ,τι θέλει, νά ἐργάζεται ἐλεύθερα στό ἐπάγγελµα πού θέλει µέ δίκαιη ἀµοιβή, νά µεγαλώνει τά παιδιά του ὅπως θέλει καί νά τά µορφώνει ἀνάλογα µέ τήν ἀξία τους καί ὄχι ἀνάλογα µέ τίς οἰκονοµικές του δυνατότητες καί, τέλος, τό δικαίωµα νά ἐκφράζει ἐλεύθερα τή γνώµη του γιά ὅλα τά θέµατα καί νά τήν ὑποστηρίζει, χωρίς κανείς νά τόν λογοκρίνει, νά τόν διώκει καί νά τόν φυλακίζει γιά τίς ἀπόψεις του.
Ὁ περιορισµός τῆς ἐλευθερίας ἐκφράσεως συνδέεται µέ σαδιστικά θρησκευτικά καθεστῶτα (θεοκρατικά ὅπως ὀνοµάζονται) ἤ µέ ἀπολυταρχικά καθεστῶτα. Δηλαδή, στή ζυγαριά τῆς «θεοκρατικῆς» καταπίεσης ἐξισώνεται ὁ Δυτικός Ἱεροεξεταστής (πού θέλει νά στερήσει τήν ἐλεύθερη σκέψη ἀπό τόν ἄνθρωπο ὥστε νά τόν ἐλέγχει µέ τό φόβο τῆς φωτιᾶς πού θά ἀναλώσει τό σῶµα του καί τῆς φωτιᾶς τῆς κολάσεως πού θά ἀναλώσει τήν ψυχή του) µέ τόν Ἅγιο τῆς Ἀνατολικῆς Ὀρθοδοξίας πού καταδικάζει τίς αἱρέσεις γιατί αὐτές εἶναι τά ἐµπόδια τῆς γνωριµίας τοῦ ἀνθρώπου καί τοῦ Θεοῦ.
Ὁ Δυτικός κόσµος, ὅταν ὁ Ἱεροεξεταστής κυριαρχοῦσε, ὑποτάχθηκε σέ αὐτόν. Γιατί ἡ ἐπιβολή τῆς ἐξουσίας γοητεύει τόν Δυτικό ἄνθρωπο καί ὁ φόβος ἐπηρεάζει σηµαντικά τήν ψυχοσύνθεσή του. Ἀπόδειξη εἶναι ἡ πρό Χριστοῦ µυθολογία τῶν λαῶν τοῦ βορρᾶ καί οἱ αἱµοδιψεῖς καί σκληροί θεοί του. Αὐτή τήν ψυχολογία µετέφερε καί στή χριστιανική πίστη του ὁ Δυτικός κόσµος καί σέ αὐτήν βοηθήθηκε ἀπό τόν αὐστηρά φεουδαρχικό τρόπο ζωῆς πού ἔχτισε.
Μέ τήν νοοτροπία τοῦ Ἱεροεξεταστῆ ὑπερασπίστηκε ἡ Δύση τή χριστιανική πίστη της καί µέ τήν πολιτική ἀπολυταρχία ξεχύθηκε στήν Ἀνατολή νά τή «σώσει» ἀπό τή µάστιγα τοῦ Ἰσλάµ. Τό ἀποτέλεσµα ἦταν νά ἀποδυναµώσει τήν ἀνατολική ρωµαϊκή αὐτοκρατορία, νά παίξει πρωταρχικό ρόλο στή διάλυσή της, κρατῶντας ταὐτόχρονα µέ κάποιο ἀνεξήγητο τρόπο τό ρόλο τοῦ «σωτήρα» γιά τόν ἑαυτό της καί δίνοντας τό ρόλο τοῦ «κακοῦ» ἀπό τή µιά στούς Ὀρθοδόξους τῆς Ἀνατολῆς καί ἀπό τήν ἄλλη στό Ἰσλάµ πού τούς κατέκτησε.
Ὅταν οἱ Τοῦρκοι ἔχτισαν καί στήριξαν τήν αὐτοκρατορία τους πάνω στό θάνατο τῆς Ἀνατολικῆς Ρωµαϊκῆς αὐτοκρατορίας καί ὁ Δυτικός Ἱεροεξεταστής νικήθηκε καί ἐκδιώχθηκε ἀπό τήν Ἀνατολή, δέν παραιτήθηκε. Στράφηκε στήν πιό µακρινή ἀνατολή, στράφηκε στή νέα ἤπειρο –νέα γιά τόν Εὐρωπαῖο ἄνθρωπο, ἀλλά πολύ παλιά γιά τούς κατοίκους της– κι ἐκεῖ, µέ τό προσωπεῖο τοῦ ἱεραπόστολου συνέχισε τήν πνευµατική καί πολιτική πάλη γιά ἐξουσία καί κυριαρχία.

EE176 NVoloydaki 1

Καί «προόδευσε» καί «πρόκοψε» καί ἔπεισε καί πείθει τούς λαούς ὅτι δέν ὑπάρχει πιά Ἱεροεξεταστής, γιατί δέν ὑπάρχει πιά Θεός, ἀφοῦ ὁ Θεός πέθανε! Ὁ Δυτικός Ἱεροεξεταστής ἔγινε παγκόσµιος σωτήρας καί ρυθµιστής τῆς εἰρήνης, τῆς εὐηµερίας, τῶν δικαίων τῶν λαῶν, τοῦ καλοῦ καί τοῦ κακοῦ, τῆς ἀπόλυτης ἐλευθερίας!
Δέν ὑπάρχουν πιά δόγµατα γιατί ὁ κόσµος ἔχει ἀπαλλαγεῖ ἀπό τόν καταπιεστή Θεό πού δέν σήκωνε ἀντιρρήσεις! Δέν ὑπάρχουν πιά τύραννοι δυνάστες µέ µυστικές ἀστυνοµίες πού καταπατοῦσαν τά δικαιώµατα τῶν πολιτῶν, συνελάµβαναν, βασάνιζαν, ἐξόριζαν...
Τότε, γιατί ὁ Julian Assange, ὁ ἱδρυτής τοῦ WikiLeaks, διώκεται ἀπό τό 2010 καί βρίσκεται ἀπό τόν Αὔγουστο τοῦ 2012 ἔγκλειστος στήν πρεσβεία τοῦ Ἐκουαδόρ στό Λονδίνο, ὅπου κατέφυγε ζητῶντας ἄσυλο;
Γιατί ὁ Βρετανός ἱστορικός David Irving καταδικάστηκε τό 2006 σέ τρία χρόνια φυλάκιση ἀπό δικαστήριο τῆς Βιέννης, ἐπειδή ἔγραψε µιά ἀναθεωρηµένη ἱστορία καί ἀρνιόταν ὅτι τό Ὁλοκαύτωµα συνέβη πράγµατι; Ὅποιος εἶναι κακός ἱστορικός καί ὑποστηρίζει ἱστορικές ἀνακρίβειες, πάει φυλακή; Θά µποροῦσα νά παραθέσω ὁλόκληρη λίστα κακῶν ἱστορικῶν πού παραποιοῦν γεγονότα καί διαστρέφουν τήν πραγµατικότητα, κι ὅµως δέν εἶναι στή φυλακή, ἀλλά ἐλεύθεροι καί διδάσκουν σέ σχολεῖα καί πανεπιστήµια!
Γιατί ὁ Edward Snowden ζήτησε ἄσυλο ἀπό τό 2016 καί ζεῖ κρυµµένος σέ ἄγνωστη περιοχή τῆς Ρωσίας;
Γιατί ἡ Google, ὕστερα ἀπό ἔρευνα τῶν TIMES πιέζεται νά κλείσει κάποια sites πού χαρακτηρίζονται ὅτι προωθοῦν τό µίσος καί τό διχασµό, ἤ εἶναι ὁµοφοβικά, ἤ εἶναι ἀντισιωνιστικά; Καί γιατί, ὅταν ἡ Google ἀρνήθηκε νά λογοκρίνει τούς χρῆστες της, ἄρχισε πόλεµος ἐναντίον της ἀπό ὅλες τίς µεγάλες ἑταιρεῖες, ποῦ ἀποσύρουν τίς διαφηµίσεις τους;
Ἐπιπλέον, ἀφοῦ ὁ αἰώνας µας εἶναι ὁ αἰώνας τῆς κατάργησης τῶν πολέµων, γιατί οἱ σταυροφορίες εἶναι σηµερινή πραγµατικότητα στό µυαλό τῶν ἀνθρώπων πού ὁρκίζονται νά νικήσουν τούς σταυροφόρους καί νά ἐπαναφέρουν τό χαλιφάτο τους στή ζωή; Γιατί οἱ Εὐρωπαῖοι φοβοῦνται τί τούς περιµένει κάθε νέα µέρα σέ ὅλες τους τίς δραστηριότητες; Γιατί ὁ πόλεµος ἔφτασε ἔξω ἀπό τό βρετανικό κοινοβούλιο;
Ἀλλά, τό µεγαλύτερο ἐρώτηµα εἶναι, ἀφοῦ ὁ Εὐρωπαῖος ἄνθρωπος «σκότωσε» τό Θεό, γιατί πασχίζει νά ἑνώσει ὅλες τίς θρησκεῖες; Γιατί ὁ θρησκευτικός φανατισµός καί τά θρησκευτικά µίση ἔχουν φτάσει στό ἀποκορύφωµά τους καί οἱ «ἱεροί» πόλεµοι µαίνονται;
Θά ὑπάρξει, ἄραγε, ἱστορικός τοῦ µέλλοντος πού θά µπορέσει νά ἀναλύσει καί νά ψυχολογήσει τήν ἐποχή µας; Θά ὑπάρξει, ἄραγε, µέλλον;

Γιά σχόλια: ninetta1blogspot.com                                                                             Νινέττα Βολουδάκη

"ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ", ΤΕΥΧΟΣ 176, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017

Copyright © 2017 Αγιος Νικόλαος Πευκακίων All Rights Reserved.