ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ κ. Π. ΝΟΥΝΗΝ

  • Hits: 1346

ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΗ

ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΤΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΠΡΟΣ  ΤΟΝ  κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΝ  ΝΟΥΝΗΝ

 

7 Ἰουλίου 2017

 

Ἀγαπητέ κ. Νούνη, Χαίρετε ἐν Χριστῷ πάντοτε!

    Μετά τίς δύο πρός ἐσᾶς ἀπαντήσεις μου στίς ἐντελῶς ἀπρόκλητες, ἀστήρικτες και ἄδικες ἐπιθέσεις σας κατά τοῦ  προσώπου μου, ἔπαυσα πλέον να ἀσχολοῦμαι μέ τά γραπτά σας διότι κατενόησα τήν ματαιότητα αὐτῆς τῆς ἐνασχολήσεώς μου, ἀλλά καί –κυρίως– διότι ὁ χρόνος μου εἶναι ἐξαιρετικά πολύτιμος, ἰδίως  δέ διά «ἔρεις και μάχας νομικάς αἵτινες (καί μέ Ἁγιογραφική ἐπιβεβαίωση ) εἰσί ἀνωφελεῖς καί μάταιοι».

  Λυποῦμαι, πραγματικά, διότι εἶχα χρηστές ἐλπίδες ὅτι εἶσθε ἕνας νέος ἄνθρωπος μέ πνευματικότητα καί ἀγάπη πρός τήν Ἀλήθεια, ὁ τρόπος, ὅμως, τῶν προσφάτων ἐκφράσεών σας, για ἕνα  Ἱερέα μέ  46 ἐτῶν Ἱερωσύνη, ὁ ὁποῖος σᾶς ἐτίμησε, δέν σᾶς ἔβλαψε σέ τίποτα, οὔτε καταφέρθηκε ποτέ ἐναντίον σας –μέ μόνο του ‘’κρῖμα’’ ὅτι δέν συντάσσεται μέ τίς ἀπόψεις σας– μαρτυρεῖ ὅτι στερεῖσθε αὐτῶν !

   Δεν ἐπρόκειτο, λοιπόν, νά ἐπανέλθω, συζητῶν γιά θέματα πού ἀφ’ ἑαυτῶν βοοῦν περί τῆς Ἀληθείας, ἐφ’ ὅσον ὅσοι νουνεχεῖς ἔχουν ἀκούσει τίς ἐπικριθεῖσες ἀπό ἐσᾶς ὁμιλίες μου κατενόησαν πλήρως τά λόγια μου (Ἀλήθεια: Στά Κυπριακά εἶναι ἄγνωστη ἡ σημασία τῆς φράσεως «δέν εἶχε γίνει ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΗ καταδίκη τοῦ Ἀρείου; Ἀγνοεῖτε την λέξη ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΗ ἤ σᾶς ἐξυπηρετεῖ νά τήν ἀγνοῆτε; Διαβᾶστε τήν Ἐκκλησιαστική Ἱστορία τοῦ κ. Φειδᾶ. Ἔχει ἐνδιαφέρον!) ἀλλά καί τό πνεῦμα τῶν λόγων μου. Μοῦ ἐζήτησαν, ὅμως, κάποια πνευματικά μου παιδιά (πρό τῆς ἀναχωρήσεώς μου ἀπό την Ἀθήνα γιά τόν μῆνα Ἰούλιο) νά γράψω δυό λόγια ἀπαντητικά σέ σᾶς, γιά ὅσα παραπληροφορεῖτε, και ἐκεῖνοι νά ἑτοιμάσουν –μέσα στόν Αὔγουστο– μιά βιντεοσυνέντευξη, στήν ὁποία θά ἀπαντήσω –ΧΑΡΙΝ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ–  σέ ὅλο τό ἐναντίον μου συκοφαντικό  ὑλικό τοῦ καταδικασθέντος ὡς «κατ’ ἐξακολούθηση συκοφάντου μου», ἀπό την Ἑλληνική Δικαιοσύνη σέ ἐτησία φυλάκιση, Κυπρίου  συμπατριώτου σας, κ. Παναγιώτη Τελεβάντου, τόν ὁποῖο ὀψίμως ὑπερασπίζεσθε, ἐπανερχόμενος «εἰς τό ἴδιον ἐξέραμα»!

   Συνεπῶς, ἡ παροῦσα ἀπάντησή μου δεν ἔχει σκοπό να συνεχισθῆ ὁ μεταξύ μας διάλογος (αὐτό, ἄλλωστε ἐξαγγέλλεται καί στόν τίτλο τῆς ἐπιστολῆς μου), ἀλλά γράφεται γιά νά ὑπακούσω στήν προτροπή τῶν πνευματικῶν μαθητῶν μου καί γιά νά πληροφορηθοῦν οἱ καλοπροαίρετοι πῶς ἀκριβῶς εἶχαν τά πράγματα στήν  μέχρι πρότινος μεταξύ μας ἐπικοινωνία, νά μή παραπλανῶνται ἀπό τά ὅσα ἐπιχειρεῖτε νά παρουσιάσετε ἐσχάτως ὡς πραγματικότητα, καί νά ἀντιληφθοῦν, συνάμα, μέ ποιόν ἔχετε συνάψει ἀνίερη συμμαχία.

    Θα προσπαθήσω νά εἶμαι –ὅσο μοῦ εἶναι ἐφικτόν– λακωνικός στίς ἀπαντήσεις μου στά θέματα πού θέσατε.

   Α.  Μέ ἐπικρίνετε γιατί δέν συζητῶ γραπτῶς μέ τόν κ. Τελεβᾶντον. Δέν συζητῶ γραπτῶς μαζί του, διότι δέν ἔχω  τόν χρόνο νά συζητῶ ἀοριστολογίες, πλασματικές ἱστορίες καί φαντασιώσεις, οὔτε οἱ ἀναγνῶστες τήν ὑπομονή γιά ἀτέρμονες συζητήσεις, γιά νά ἀποδείξω τό τί δέν εἶμαι! Ὁ  κ. Τελεβάντος καταρτίζει σενάρια μέ βάση τίς σκόρπιες πληροφορίες ἀνθρώπων πού κινοῦνται στό σκοτάδι, μοῦ τά ‘’φορτώνει’’, καί κατόπιν τά πολεμάει σάν εἰς βάρος μου πραγματικότητα! Πρόκειται, τελικά, γιά  τό ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΛΕΒΑΝΤΟΣ!

   Τόν ἐκάλεσα, ὅμως, ἀπό τις ἀρχές Μαῒου 2017, μέσω τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Ἱεροθέου Ἀργύρη, ἐκλεκτοῦ  καί γνησίου πνευματικοῦ τέκνου τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Πατέρα μας Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου, νά συνομιλήσουμε μέσω Skype, νά βιντεοσκοπηθῆ ἡ συνομιλία μας καί νά ἀναρτηθῆ στό διαδίκτυο,  καί ἐκεῖνος δέν ἀπήντησε οὔτε σέ αὐτό, οὔτε καί στίς 8 ἐπιστολές τοῦ π. Ἱεροθέου! Γιατί ἄραγε; 

   Β. Γράψατε ὅτι ὑπήρξατε «ὁ φύλακας ἄγγελός μου ἐπί πέντε χρόνια»! Ποιός σᾶς διώρισε φύλακά μου; Πάντως, ὄχι ἐγώ! Οὔτε σᾶς ἐγνώριζα, οὔτε σᾶς ἐζήτησα ποτέ νά μέ ὑπερασπισθῆτε. Μέ ἀναγκάζετε νά καταθέσω ὅτι ἀπό τῆς νεότητός μου, χάριτι Θεοῦ, μάχομαι –χωρίς κανέναν ἀπολύτως  δισταγμό– μέ τίς πενιχρότατές μου δυνάμεις ὑπέρ τῶν δικαίων τῆς Πίστεώς μας, ἀρθρογραφῶν κατά ἀπόψεων καί ἀποφάσεων ἰσχυρῶν ἐκκλησιαστικῶν προσώπων καί Πολιτειακῶν παραγόντων, εἰς τούς ὁποίους περιλαμβάνονται καί οἱ μακαριστοί Ἀρχιεπίσκοποι  Ἱερώνυμος ὁ  Α΄ καί ὁ χειροτονήσας με Ἀρχιεπίσκοπος Σεραφείμ, ἔτι ζώντων αὐτῶν, ἔχων ὡς μοναδικόν ὑπερασπιστήν μου τήν ἀγάπη μου καί τήν ἀφοσίωσή μου στήν Ἁγία μας Ἐκκλησία, καί θά σᾶς ἐπεστράτευα γιά νά ἀντιμετωπίσω τόν αὐτοκατάκριτον κ. Τελεβᾶντον; Ἔ, Ὄχι δά!!!  Μόνος σας ἐπικοινωνήσατε μαζί μου, μόνος σας θελήσατε νά ἀνασκευάσετε τίς ἐναντίον μου συκοφαντίες τοῦ κ. Τελεβάντου, καί, βεβαίως, ὁσάκις μοῦ ἐκοινοποιούσατε τά πρός τόν κ. Τελεβᾶντον κείμενά σας, σᾶς εὐχαριστοῦσα μέ τήν ἐπισήμανση ὅτι σᾶς εὐχαριστῶ γιά τήν συναντίληψη καί τήν ἀγάπη σας γιά τήν Ἀλήθεια. Ποῦ εἶναι τό μεμπτόν; Μήπως δέν ἔπρεπε νά σᾶς εὐχαριστῶ γιά νά μή μέ θεωρήσετε ἀφεντικό σας; Μόνος σας θέλετε νά ἔχετε ἀφεντικό, δέν σᾶς ὑποχρεώνει κανείς. Πρόσφατα, μάλιστα, γράψατε ὅτι τώρα θά ζητήσετε ἄλλο ἀφεντικό! Καί ἤδη τό βρήκατε στό πρόσωπο τοῦ κ. Τελεβάντου, πρός τόν ὁποῖον προσπέσατε ὡς ἄλλος ἱκέτης, κάνοντας τόσες φραστικές σπονδές, πού δέν θά ἔκανε ὁ πλέον ἀπελπισμένος γιά συμπαράσταση! Ποιός ψυχολογικός μηχανισμός σᾶς ὁδηγεῖ σέ αὐτές  τίς ἐπιλογές καί κατόπιν αἰτιᾶσθε ἄλλους; Ποτέ δέν θά μποροῦσα νά ὑποτιμήσω ἄνθρωπο, ὅπως ὑποτιμᾶτε ἐσεῖς τόν ἑαυτό σας!

   Γ. Γράψατε ὅτι σᾶς ἐπληροφόρησα γιά τήν δημοσίευση κάποιου  ἄρθρου σας στόν «Ὀρθόδοξον Τύπον» καί ἀπό αὐτό βγάλατε τό ‘’τεκμήριο’’(!) ὅτι ἐγώ ἐλέγχω τόν «Ὀρθόδοξον Τύπον»; Δηλαδή, «ῥάβδος ἐν γωνίᾳ, ἄρα βρέχει»; Μιά ἐξυπηρέτηση πού σᾶς ἔκαμα γιά νά σᾶς διευκολύνω (ρωτῶντας ἐγώ ἀπό την Ἀθήνα τούς ὑπευθύνους τοῦ «Ο.Τ.» ὡς πρός τό πότε θα δημοσιευθῆ τό ἄρθρο σας λόγω τῆς ἀποστάσεώς σας ἀπό την Κύπρο), τήν στρέφετε ἐναντίον μου; Γνωρίζετε πολύ καλά ὅτι ὁσάκις ἔπραξα κάτι γιά σᾶς, τό ἔπραξα κατόπιν αἰτήσεώς σας, ὅπως ὅταν σᾶς ἔστειλα δικά μου βιβλία και ἄλλων πρός ἐξυπηρέτηση τῆς ἐπιθυμίας σας γιά σχετική μέ αὐτά ἐνημέρωση. Οὐδέποτε σᾶς ἐπεστράτευσα σέ τίποτα, ὅπως οὐδέποτε ἐπιστρατεύω οὔτε τά σαρκικά οὔτε τά πνευματικά μου παιδιά. Πολύ δέ περισσότερο, οὐδέποτε θά ἐπεστράτευα τρίτους.

   Δ.  Ἡ τωρινή υἱοθέτηση ἐκ μέρους σας τῶν  ἐναντίον μου συκοφαντιῶν τοῦ κ. Τελεβάντου (τίς  ὁποῖες –σημειωτέον–  ἀποδοκιμάζατε μετά κρότου ἐπί μία πενταετία!), θέλετε νά πιστεύσω ὅτι ἔγινε λόγω τῶν λεχθέντων μου περί τοῦ Ἀρείου; Θέλετε νά τό πιστέψουν αὐτό ὅσοι σέβονται τόν ἑαυτό τους και ἔχουν στοιχειώδη νοημοσύνη; Τώρα βεβαιωθήκατε γιά τίς διάφορες (κατά κ. Τελεβᾶντον) ‘’πλάνες’’ μου; Ὅτι τάχα  ἔχω ἐμπλακεῖ στήν Πολιτική, καί ὅτι κυβερνῶ τήν Πολιτική Παράταξη «ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ἀσκῶντας Ἱερατική καί Πολιτική ἐξουσία; Ἄνθρωπέ μου, γιά νά πιστέψη κάποιος σώφρων τό Τελεβάντειον αὐτό παραμῦθι, πού τόσο πρόθυμα υἱοθέτησες σάν δική σου ἄποψη, θά ἔπρεπε, τοὐλάχιστον, νά εἶχε ἡ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ἐξουσία!  Ποιά, ὅμως ἐξουσία ἔχει; Ἀπολύτως καμμία! Αὐτήν τήν καμμία, λοιπόν,   διαχειρίζομαι;

   Λησμονήσατε τί μοῦ ἐγράφατε; Ὅτι ἔπρεπε νά ἐμπνεύσουν καί στήν Κύπρο οἱ Πνευματικοί Πατέρες πρόσωπα ἐκκλησιαζόμενα γιά νά δημιουργήσουν πολιτική Παράταξη; Λησμονήσατε τούς διθυράμβους πού δημοσιεύσατε γιά τό βιβλίο μου «Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΙΝΑΙ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ» καί τώρα ἀλλάξατε ἄποψη; Διατηρῶ ὅλα τά e-mail σας. Ἀραγε, δέν εἴχατε τότε κρίση καί ἀποκτήσατε τώρα;  Τώρα, «διηνήχθησαν ὑμῶν οἱ ὀφθαλμοί» καί βλέπετε τηλαυγῶς, ἀποκηρύσσοντες τόν παλαιόν Παναγιώτην Νούνην;

   Μήπως πρέπει νά σᾶς ὑπενθυμίσω τά πρός ἐσᾶς λόγια (πού ἐσεῖς μοῦ μεταφέρατε) ἀσκητοῦ Γέροντος πολύ πνευματικῆς  Ἱ. Μονῆς τῆς Κύπρου: «Να εἰπῆς στόν Τελεβάντον νά μή χτυπᾶ τόν Βολουδάκη!»; Τώρα τί συνέβη; Πήρατε, ἄραγε, εὐλογία ἀπό τον ἴδιον Γέροντα νά χτυπᾶτε τώρα καί ὁ Τελεβᾶντος  καί ἐσεῖς τόν Βολουδάκη; Μέ ὑβρίζετε μέ ἀγοραῖες ἐκφράσεις, συνοδευόμενες, βεβαίως, μετά βαθυτάτου σεβασμοῦ(!), μέ Γεροντική εὐλογία; Ὄχι βέβαια!  Ἀγαπητέ, τό στρατόπεδο πού ἐπιλέξατε νά στρατολογηθῆτε εἶναι πνευματικό ναρκοπέδιο! Λίαν συντόμως, ὅμως, σᾶς περιμένουν ἐκπλήξεις γιά πρόσωπα καί πράγματα…    

   Ε. Γράψατε ὅτι ὁδήγησα σέ δίκη τόν κ. Τελεβᾶντον, ἐνῶ τά Θεολογικά θέματα δέν λύονται στά δικαστήρια! Τότε πού ἀναρτήσατε θριαμβευτικά στό ἱστολόγιό σας τήν ἐναντίον του καταδικαστική ἀπόφαση γιατί δέν μέ ρωτήσατε καί μέ μέμφεσθε τώρα; Τότε χαρήκατε γιά τήν τιμωρία τοῦ συκοφάντου καί τώρα ἔπαυσε νά εἶναι συκοφάντης;

   Ἀγαπητέ κ. Παναγιώτη, ὁ κ. Τελεβάντος δέν καταδικάσθηκε γιά Θεολογικά ζητήματα ἀλλά τόν κατεδίκασαν ἐξ ὁλοκλήρου τά γραπτά του! Δεν ἦσαν ἀπαραίτητοι μάρτυρες σ’αὐτήν τήν δίκη. Ἦσαν ὅλα τόσο ξεκάθαρα! Καταδικάσθηκε γιά τίς ἐναντίον μου γραπτές συκοφαντίες του, γιά τίς ἐναντίον μου ὕβρεις του καί γιά τήν χυδαιότητα τῶν κειμένων του, μέ τήν ὁποία ἔφριξε ὁ Πρόεδρος τοῦ Δικαστηρίου διαβάζοντας ὅτι ἕνας Θεολόγος ὑβρίζει Κληρικό «Γιουσουφάκι τοῦ Τσίπρα»! Γνωρίζετε στήν Κύπρο πόσο ἀνήθικη λέξη εἶναι τό «Γιουσουφάκι»; Καί μετά ἔχει καί τό ‘’κουράγιο’’ νά γράφη ὅτι «δέν θά μέ παρακολουθήση στίς ἐναντίον του ὕβρεις μου», ἐνῶ ἡ βαρυτέρα φράση πού ἔχω γράψει γιά ἐκεῖνον εἶναι ὁ χαρακτηρισμός του «ὡς τρίτος καί δέκατος ἀπόστολος καί κριτής τῆς Οἰκουμένης»!  Εἶναι εὔκολο νά τό ἐπαληθεύση κανείς αὐτό, ἀφοῦ ἔχω γράψει γιά ἐκεῖνον τρία-τέσσερα κείμενα, ἐνῶ αὐτός ἔχει ξεπεράσει τίς 300(!) ἀναρτήσεις στήν ἱστοσελίδα του γιά τό πρόσωπό μου, οἱ ὁποῖες στό σύνολό τους ὑπερβαίνουν τίς 1000 σελίδες (!!!),  εἶναι δέ, ὅλες συκοφαντικές!

   Παρά τά ὅσα σᾶς ἔγραψα, εἶμαι βέβαιος ὅτι θά συνεχίσετε. Δεν θά σᾶς συνοδεύσω, ὅμως, σέ αὐτήν τήν ἀπελπισμένη προσπάθειά σας νά  κρατηθῆτε στήν ἐπικαιρότητα καί νά αὐξήσετε τίς ἐπισκέψεις τῆς ἱστοσελίδος σας! Δέν θά σᾶς συνοδεύσω, καί γιά τούς λόγους πού προανέφερα, ἀλλά  καί γιατί βρίσκομαι μακρυά ἀπό την Ἀθήνα. Στήν προαναφερθεῖσα συνέντευξη, σύν Θεῷ, θά λεχθοῦν ὅλα, καί ὅσα σᾶς ἀφοροῦν καί τά παρέλειψα. Πάντως, ἄν συνεχίσετε, σᾶς συνιστῶ φιλικά σύν τοῖς ἄλλοις– νά μάθετε λίγη περισσότερη ὀρθογραφία, καλύτερο συντακτικό, καί τήν σημαντική τῶν λέξεων. Ἄλλως, ἐκτίθεσθε!

   Νά γνωρίζετε ὅτι σᾶς μνημονεύω στό  Ἱερό Θυσιαστήριο καί ἐπιθυμῶ νά διατηρήσω στήν μνήμη μου τόν Παναγιώτη Νούνη, τόν ποτέ συναντιλλήπτορα. Εὔχομαι ὑπέρ τῆς σωματικῆς καί τῆς ψυχικῆς σας ὑγείας!

 Ὁ Χριστός ἐν τῶ μέσω ἡμῶν!

π. Βασίλειος Ε. Βολουδάκης

 

Copyright © 2017 Αγιος Νικόλαος Πευκακίων All Rights Reserved.