Ἡ γύμνωση τῆς σύγχρονης θεοποιημένης Ἐπιστήμης!

 Ο ΚΑΤΑΚΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΤΩΝ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

Eγκαινιάσαμε στό περιοδικό μας ἀπό τό προηγούμενο τεῦχος μιά νέα σειρά θεμάτων πού ἐπιδιώκουν νά καταδείξουν τήν ἄρρηκτη σχέση Πίστεως καί Ἐπιστήμης καί θέλουμε νά πιστεύουμε ὅτι μέ αὐτά τά ἄρθρα ἐπιχειροῦμε μιά πιό Ὀρθόδοξη θεώρηση τοῦ ἀνθρώπου καί τοῦ κόσμου.

Αὐτό τό ἐπιχειροῦμε γιατί τείνει νά ἐπικρατήση καί νά παγιωθῆ καί μεταξύ πιστῶν ἀνθρώπων ἡ Προτεσταντική ἄποψη ὅτι ἄλλο εἶναι ἡ Πίστη μας καί ἄλλο ἡ Ἐπιστήμη, μέ τό αἰτιολογικό πώς ἡ Πίστη μᾶς ἔχει ἀποκαλυφθεῖ ἐνῶ ἡ Ἐπιστήμη ἀνακαλύπτει τό Ἐπιστητό καί τήν λειτουργία του!

Τό ἐπιχείρημά τους, ὅμως, αὐτό, στηριγμένο σέ πολύ περι­ορι­σμένη λογική, ἀφ’ ἑνός μέν παραβλέπει τό βασικό καί οὐσιῶδες ὅτι Δημιουργός τοῦ Παντός εἶναι ὁ Θεός —ἄρα Αὐτός εἶναι ἡ Ἐπι­στή­μη— καί, κατά συνέπεια ἔχει τόν πρῶτο καί τόν τελευταῖο λόγο γιά τήν ἀξιοπιστία καί τήν Ἀλήθεια τῶν Ἐπιστημῶν μας, καί, ἀφ’ ἑτέρου, παραβλέπει ὅτι ὁ Δημιουργός Θεός δέν δημιούργησε μόνο τό Σύμπαν (ὁρατό καί ἀόρατο, ἔμψυχο καί ἄψυχο), ἀλλά καί ἐγκατέσπειρε σ’ αὐτό ἄπειρες πνευματικές εἰκόνες καί μᾶς ἀπεκά­λυψε τό πῶς τό Δημιούργησε καί πῶς ἡ Εὐδοκία Του θέλει αὐτό νά λειτουργῆ.

Περισσότερα...

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βελεστίνου κ. Δαμασκηνός, απέστειλε  απαντητική επιστολή στον πρωτ. Βασίλειο Βολουδάκη, με την οποία εξηγεί τον λόγο για τον οποίο παραβρέθηκε σε τελετή Ναϊτών.

Τον ευχαριστούμε θερμά για τις διευκρινίσεις αυτές και τις δημοσιεύουμε για να αναπαυθούν οι συνειδήσεις των πιστών ανθρώπων που ζητούσαν εξηγήσεις.

Κατωτέρω παραθέτουμε την επιστολή του Πρωτ. Βασιλείου Βολουδάκη προς την "ΚΟΙΝΩΝΙΑ" και την επιστολή του Σεβ. Μητροπολίτου Βελεστίνου :

Ι. ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ
Ι. ΝΑΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΕΥΚΑΚΙΩΝ


Ἀθήνα 1 Αὐγούστου 2013

Πρός τήν Πολιτική Παράταξη
«ΚΟΙΝΩΝΙΑ»
Χαρ. Τρικούπη 153
Ἀθήνα.

Μόλις σήμερα, ἐπιστρέψας ἀπό τήν Κανονική Ἄδειά μου, μοῦ παρεδόθη ἡ ἀλληλογραφία τοῦ Ναοῦ, στήν ὁποία περιελαμβάνετο καί ἐπιστολή τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Βελεστίνου κ. Δαμασκηνοῦ.
Ὅπως φαίνεται ἀπό τήν ἡμερομηνία συγγραφῆς της θά πρέπει νά ἐστάλη στόν Ναό μας ἐντός τοῦ Ἰουλίου, ἀλλά ἡ ἐνημέρωσή μου ὡς πρός τό περιεχόμενό της καθυστέρησε λόγω τῆς ἀπουσίας μου.
Σᾶς παρακαλῶ, λοιπόν, νά τήν άναρτήσετε τώρα στήν Ἱστοσελίδα τῆς Παρατάξεως, ἀποκαθιστῶντες ἔτσι τό πρόσωπο τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βελεστίνου, δεδομένου ὅτι ἡ Παράταξή σας «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» δικαίως ἀναζητοῦσα τήν ἀλήθεια ὡς πρός τό ἐάν καί κατά πόσον Ὀρθόδοξοι Ἱεράρχαι ἔχουν προσχωρήσει στή Μασωνία εἶχε θέσει καί προσωπικῶς τό ἐρώτημα αὐτό πρός τόν Σεβασμ. Μητροπολίτην κ. Δαμασκηνόν.

Εὐχόμενος καλό καί εὐλογημένο Δεκαπενταύγουστο
Διατελῶ μετά τιμῆς καί εὐχῶν
Πρωτοπρ. Βασίλειος Ε. Βολουδάκης

ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ ΣΕΛ1 sort

ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ ΣΕΛ.2 sort