ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΕΥΚΑΚΙΩΝ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΜΑΣ ΣΤΟΝ ΝΑΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

 Α. ΓΕΝΙΚΑ

Oἱ ὑπογραφόµενοι Ἐφηµέριοι τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου Πευκακίων Ἀθηνῶν, π. Βασί­λειος Βολουδάκης, π. Ἠλίας Φρατσέας, π. Πασχά­λης Γρίβας καί π. Γεώργιος Χάας, µαθη­τεύ­οντες στό πνεῦµα τῆς Ἁγίας µας Ἐκκλησίας παραγγέλουµε στούς Πιστούς τά ἀκόλουθα:

Κάθε Ἱερός Ναός καί, συνεπῶς καί ὁ Ἱερός Ναός µας, ἔχει χρέος νά περιβάλη µέ ἀγάπη, νά στηρίζη, νά περιθάλπη καί νά διδάσκη τούς προσερχοµένους σ’ αὐτόν πιστούς µέ κάθε τρόπο.

Ἰδιαιτέρως διδακτική εἶναι ἡ µέ εὐλάβεια καί συναίσθηση τέλεση τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν, ἡ τέλεση τῆς Θείας Λειτουργίας καί ἡ τέλεση τῶν Ἱ. Μυστηρίων, µέ τήν προϋπόθεση ὅτι ὑπάρχει ἀπόλυτη συνεργασία Κλήρου καί λαοῦ.

Γιά τήν ἐπιτυχία αὐτῆς τῆς συνεργασίας θά σᾶς παρακαλέσουµε νά ἀποδεχθῆτε καί νά τηρήσετε τίς κατωτέρω Ὁδηγίες, οἱ ὁποῖες δέν προέρχονται ἀπό τήν ἰδιοτροπία τῶν Ἱερέων τοῦ Ναοῦ µας ἀλλά πηγάζουν ἀπό τό ἦθος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας µας πού διαµορφώθηκε ἀπό τήν Ἁγία Γραφή καί τήν Ἱερά µας Ἁγιοπνευµατική Παράδοση καί ἐνισχύθηκαν ἀπό τήν παραίνεση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου µας, ὁ ὁποῖος µᾶς ὑπογράµµισε τήν εὐθύνη µας ὡς Ποιµένων γιά τήν περιφρούρηση τῆς ἱερότητος τῶν Ἱερῶν Ναῶν.

Περισσότερα...