ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Συνέπεια

E.E. 178 179 PLKampani

Συνέπεια

Οἱ νόμοι τῆς φύσης, μᾶς λένε οἱ ἐπιστήμονες, ὑπάρχουν γιά νά συγκρατοῦν τόν κόσμο πού βλέπουμε, στή θέση του. Ὅλα εἶναι βαλμένα μ’ ἕνα θαυμαστό τρόπο κι ὅλα ἐξηγοῦνται σ’ ἕνα ἐπιστημονικό καί θεολογικό πλαίσιο! Καί παρά τίς διαφοροποιήσεις κατά καιρούς, καί τίς νέες ἔρευνες καί θεωρίες πού ἔρχονται νά προστεθοῦν, ὁ κόσμος μας στέκει ἐκεῖ πού τόν βλέπουμε αἰῶνες ἐπί αἰώνων γιά νά μαρτυρᾶ ὅτι τίποτα δέν εἶναι τυχαῖο καί τίποτα δέν τοποθετήθηκε λάθος ἀπό τόν Δημιουργό μας!

Ἀναρωτήθηκα, κοιτῶντας γύρω μου, ἄν οἱ νόρμες, οἱ κανόνες πού συντηροῦν τό σύμπαν εἶναι ἀπαραίτητοι γιά τήν ὁμαλή λειτουργία τῆς ὕπαρξής μας σέ ὑλιστικό ἐπίπεδο, μπορεῖ νά εἶναι σημαντικοί καί  σέ ἐπίπεδο ψυχικό καί πνευματικό.

Περισσότερα

  • Εμφανίσεις: 34

Ζ΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ π. ΙΕΡΟΘΕΟΥ ΑΡΓΥΡΗ ΠΡΟΣ κ. Π. ΤΕΛΕΒΑΝΤΟΝ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ 7η

Ἀρχιμ. Ἱερόθεος Ἀργύρης

          Ἱεροκῆρυξ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΔΕΛΦΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΕΙΣ ΑΓΑΠΗΤΟ Π. ΤΕΛΕΒΑΝΤΟ  (ζ΄)

 

Θέμα:ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ π. ΕΠΙΦΑΝΙΟΝ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΝ

                                                                                                                                 Ἀθῆναι 23-6-2017

«Μὴ ἀποκρίνου ἄφρονι

πρὸς τὴν ἐκείνου ἀφροσύνην͵

 ἵνα μὴ ὅμοιος γένῃ αὐτῷ·

ἀλλὰ ἀποκρίνου ἄφρονι κατὰ τὴν ἀφροσύνην αὐτοῦ͵

 ἵνα μὴ φαίνηται σοφὸς παρ΄ ἑαυτῷ»  (Παροιμ. κστ’ 4-5).

 Δηλαδή, μή ἀπαντᾶς εἰς ἄφρονα καί αὐθάδη, μέ ἀπρεπῆ καί ἀσύνετα λόγια σάν τά δικά του, διά νά μή ἐξισωθῆς μέ αὐτόν· εἰς κατάλληλον ὅμως ὥρα δῶσε συνετή ἀπάντησι εἰς τόν ἄφρονα, διά νά ἐννοήση ὅτι εἶναι ἀνόητος καί νά μή τοῦ περνᾶ ἡ ἰδέα ὅτι εἶναι σοφός καί αὐτοθαυμάζεται. (Μετάφρ. Ὑπομνήματος Παροιμιῶνἐκδόσεως Ἀδελφότητος “Σωτήρ”)

 

 Φίλτατε καί ἀγαπητέ μου ἀδελφέ Παναγιώτη,

Χαῖρε πάντοτε ἐν Κυρίω καί ἀγάλλου!

 

Ἐπίθεσις χωρίς τεκμηρίωσι

 

Μέ ἀφορμή τήν ἀνάρτησί σου στό Ἱστολόγιο μέ ἡμερομηνία 22-6-17 καί θέμα «Κακοήθης ἐπίθεση τοῦ π. Ἱεροθέου Ἀργύρη ἐναντίον τοῦ Σεβ. Ἐδέσσης Ἰωήλ», ἔχω νά σημειώσω μερικά ζητήματα.

Κατ’ ἀρχάς, ἄρχισες νά γράφης κείμενα συγκεκριμένα σέ εἰσαγωγικά καί μετά νά προσπαθῆς νά τά ἀναιρέσης. Αὐτό εἶναι πολύ καλό ξεκίνημα, μετά τίς ἕξι προσωπικές ἐπιστολές μου, γιά τίς ὁποῖες ἀναμένω ἀπάντησί σου ΑΧΡΙ ΚΑΙΡΟΥ.

  

Περισσότερα

  • Εμφανίσεις: 300

Ἡ ἄχραντη σιωπὴ τῆς θερινῆς τῆς Νύχτας

E.E. 178 179 Kalianos

χραντη σιωπ τς  θερινς τς Νύχτας

Τώρα τὸ θέρος, ὅσοι ἔχουν τὸ μεγάλο προνόμιο νὰ καταφεύγουν σὲ ἥρεμους καὶ μακρὰν τοῦ θορύβου καὶ τῆς «βοῆς τῶν γεγονότων» τόπους, τότε ὁ Θεὸς τοὺς δωρίζει πολύτιμα δῶρα τῆς Ἀγάπης Του καὶ τοὺς ἀναπαύει μὲ προνομιακὸ τρόπο: Ἐκεῖνον δηλαδή, τῆς ἐμβιωμένης σιωπῆς ποὺ συνδράμει τὴν ψυχὴ ὥστε νὰ ἀποτοξινωξεῖ ἀπὸ τὶς ποκίλες τῆς καθημερινότητος ἰοβόλες ἐπιθέσεις, οἱ ὁποῖες τὴν πληγώνουν καί, περισσότερο, τὴν ἀρρωσταίνουν. Μὲ πρῶτο ἐπιθετικὸ ἐχθρὸ τὸ ἄγχος, ἀλλὰ καὶ τὴν ἀπώθηση πολλῶν καὶ ποικίλων ἐναντίωσεων,ποὺ ἐπιφέρουν ἕνα σωρὸ φθορὲς καὶ διαταράξεις στὸν ψυχισμό μας. Γι᾿ αὐτὸ καὶ οἱ διακοπές, ὡς καιρὸς ἀνασυγκρότησης καὶ προγραμματισμοῦ, εἶναι μιὰ περιούσια περίοδος ποὺ ξαποσταίνει τὸ  εἶναι καὶ συνάμα τὸ θεραπεύει ἐπουλώνοντας πληγὲς ποὺ ἡ σκληρὴ καθημερινότητα ἀφήνει πάνω μας. Ἔτσι οἱ διακοπὲς καθίστανται μιὰ ἀναρρωτικὴ ἀναμφίβολα περίοδος, ποὺ τὴν χρειάζεται ὁ κάθε ἄνθρωπος, ἀρκεῖ νὰ ἀξιοποιεῖ τὶς μέρες αὐτὲς «μὲ σύνεσιν» κι ὄχι νὰ τὶς χαλαλίζει σὲ φθοροποιὲς ἐνέργειες καὶ δραστηριότητες, π.χ. ξενύχτια μὲ καραιπάλες, κουραστικὲς ἡμερήσιες περιπέτειες χωρὶς προγραμματισμὸ καὶ ἀνάπαυση.

Περισσότερα

  • Εμφανίσεις: 37

ΣΤ΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ π. ΙΕΡΟΘΕΟΥ ΑΡΓΥΡΗ ΠΡΟΣ κ. Π. ΤΕΛΕΒΑΝΤΟΝ

ΠΡΟΛΟΓΙΚΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ

 Τό Ἱστολόγιο τοῦ Ναοῦ μας ἔλαβε πρός δημοσίευση ἀπό τόν Πανοσιολογιώτατον Ἀρχιμανδρίτην π. Ἱερόθεον Ἀργύρην, Ἱεροκήρυκα τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πειραιῶς, τίς ἐπιστολές πού εἶχε ἀπευθύνει ἀπό διμήνου ἕως καί πρό ἡμερῶν  στόν ἐκ Κύπρου καταγόμενον και ἐν Ἀμερικῆ διαμένοντα θεολόγον καί δημοσιογράφον κ. Παναγιώτην Τελεβᾶντον, χωρίς μέχρι σήμερα νά ἔχη λάβει τήν παραμικρή ἀπάντηση.

Θεωροῦμε ἰδιαιτέρα τιμή μας νά δημοσιεύσουμε τίς ἐπιστολές  τοῦ ἐκλεκτοῦ πνευματικοῦ ἀδελφοῦ, π. Ἱεροθέου Ἀργύρη, ἀγωνιστοῦ τῆς Πίστεώς μας καί γνησίου πνευματικοῦ τέκνου τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Πατρός μας, ἀοιδίμου Ἀρχιμανδρίτου π. Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου, διότι παραδίδουν μαθήματα τοῦ ἤθους, πού πρέπει νά χαρακτηρίζη ἐν ἔργῳ καί λόγῳ τούς Μαθητάς τοῦ Χριστοῦ μας, φανερώνουν τό ἐν Ἀληθείᾳ καί ὄχι  τό ἐν προσωποληψίᾳ φιλάδελφον, ἀλλά καί διότι ἔχουν εὐρυτέρα σημασία. Πληροφοροῦν, ἐνημερώνουν Θεολογικά καί καταρτίζουν πνευματικά, στηλιτεύουσαι μέ  ἀγάπη ἀλλά καί  μέ παρρησία τόν συκοφαντικό πόλεμο τοῦ δυστυχοῦς θεολόγου ἐναντίον ἑκατοντάδος καί πλέον ἐκκλησιαστικῶν προσώπων, ἐν οἷς καί ἡ ταπεινότητά μου.

Δυστυχῶς, ὁ κ. Τελεβᾶντος παρουσιάζει ἕνα μοναδικό φαινόμενο: Κατασκευάζει μυθεύματα, τά ἀποδίδει σέ πρόσωπα καί, κατόπιν κατηγορεῖ τά πρόσωπα αὐτά ὡς δῆθεν δράστας τῶν ὑπ’ αὐτοῦ κατασκευασθέντων καί καταγγελλομένων!

Εὐχόμεθα ὁλοψύχως, οἱ ἐπιστολές αὐτές νά φέρουν τό ποθούμενο ἀποτέλεσμα καί νά συνεφέρουν πνευματικά τόν ὑπόλογο ἐνώπιον Θεοῦ καί  ἀνθρώπων θεολόγον!

                                                                                                                                  π. Β. Ε. Β.

 

 ΕΠΙΣΤΟΛΗ 6η

Ἀρχιμ. Ἱερόθεος Ἀργύρης

          Ἱεροκῆρυξ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΔΕΛΦΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΕΙΣ ΑΓΑΠΗΤΟ Π. ΤΕΛΕΒΑΝΤΟ  (στ΄)

 

Θέμα: ΑΝΤΙΤΙΘΕΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

           

Περισσότερα

  • Εμφανίσεις: 531

Ε΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ π. ΙΕΡΟΘΕΟΥ ΑΡΓΥΡΗ ΠΡΟΣ κ. Π. ΤΕΛΕΒΑΝΤΟΝ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ 5η

Ἀρχιμ. Ἱερόθεος Ἀργύρης

          Ἱεροκῆρυξ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΔΕΛΦΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΕΙΣ ΑΓΑΠΗΤΟ Π. ΤΕΛΕΒΑΝΤΟ  (ε΄)

 

Θέμα: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΙ ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΤΩΝ ΕΠΙΘΕΣΕΩΝ;

                                                                                                     Ἀθῆναι 30-5-2017

 

Φίλτατε καί ἀγαπητέ μου ἀδελφέ Παναγιώτη,

Χριστός Ἀνελήφθη!

 

 

Α. Ἀναμένω ἀπαντήσεις Ἄχρι Καιροῦ

 

Μέ ἀφορμή τήν ἀνάρτησί σου στό Ἱστολόγιο μέ ἡμερομηνία 30-5-17, μέ θέμα «Ἀναμένουμε ὅτι ὁ π. Ἱερόθεος Ἀργύρης θά δώση ἐξηγήσεις γιά τήν ἀποτείχισι ἀπό τίς στῆλες τοῦ “Ο.Τ.”», σοῦ ὑπενθυμίζω ὅτι, ἐγώ ἀναμένω ἀπαντήσεις.

Κατ’ ἀρχάς δέν εἶμαι εἰς θέσι νά γνωρίζω ἐάν ἡ ἐφημερίς τοῦ “Ο.Τ.” ἔχει μιά τέτοια δυνατότητα ἤ ἀπόφασι νά μέ φιλοξενήση ἀπό τίς στῆλες της γιά τίς ὅποιες ἀπαντήσεις ἐσύ ἐπιθυμεῖς.

Πέραν τούτου ὅμως, σοῦ ἔστειλα ἤδη ἄλλες τέσσερες προσωπικές ἐπιστολές καί δέν ἔχω λάβει προσωπική ἀπόκρισι. Εἶμαι στήν ἀναμονή, γιά τίς ἀπαντήσεις σου στά κείμενά μου ἀδελφέ μου, “Ἄχρι Καιροῦ”. Ὑπενθυμίζω τίς τέσσερες ἐπιστολές:

  1. «Προσωπική ἀδελφική ἐπιστολή εἰς τόν ἀγαπητόν Π. Τελεβάντο (α’)», μέ θέμα: Μασωνία, Δημόσιος Διάλογος, Μασωνική ἀπόδειξις Ἀθηναγόρα, τῆς 19-5-2017.
  2. «Προσωπική ἀδελφική ἐπιστολή εἰς τόν ἀγαπητόν Π. Τελεβάντο (β’)», μέ θέμα: Μαχαιρώματα καί εἰρηνοποιοί, τῆς 22-5-2017.
  3. «Προσωπική ἀδελφική ἐπιστολή εἰς τόν ἀγαπητόν Π. Τελεβάντο (γ’)», μέ θέμα: Σχισματικοί, διαίρεσις καί πολλαπλασιασμός, τῆς 24-5-2017.
  4. «Προσωπική ἀδελφική ἐπιστολή εἰς τόν ἀγαπητόν Π. Τελεβάντο (δ’)», μέ θέμα: Ἀναιρέσεις Ἱστολογικῆς Ἀναρτήσεως, τῆς 29-5-2017.

 

 

Περισσότερα

  • Εμφανίσεις: 213

Copyright © 2017 Αγιος Νικόλαος Πευκακίων All Rights Reserved.