ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Η΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ π. ΙΕΡΟΘΕΟΥ ΑΡΓΥΡΗ ΠΡΟΣ κ. Π. ΤΕΛΕΒΑΝΤΟΝ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ 8η

Ἀρχιμ. Ἱερόθεος Ἀργύρης

          Ἱεροκῆρυξ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΔΕΛΦΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΕΙΣ ΑΓΑΠΗΤΟ Π. ΤΕΛΕΒΑΝΤΟ  (η΄)

 

Θέμα:  ΧΑΡΗΚΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΙ

ΕΚ ΤΟΥ «ΣΥΜΜΑΧΙΚΟΥ ΝΥΜΦΩΝΟΣ»

                                                                                                                                Ἀθῆναι 6-7-2017

 

Φίλτατε καί ἀγαπητέ μου ἀδελφέ Παναγιώτη·

Χαῖρε γιά τήν χαρά πού μοῦ προσέφερες!

 

Μέ χαρά καί εὐχαριστίες γιά τήν ἀποκάλυψι

 

Κατά πρῶτον, ἰδιαίτερα εὐχαριστῶ σε γιά τήν δωρεάν προβολή καί διαφήμησι τῆς “ἐμῆς βραχύτητος”.

Μέ ἀφορμή τήν ἱστολογική ἀνάρτησί σου « ἀχαριστία τοῦ π. Ἱεροθέου Ἀργύρη», τῆς 29-6-17, θά ἤθελα νά σοῦ ἐκφράσω τήν ἰδιαιτέρα χαρά μου, τίς εὐχαριστίες καθώς καί τόν ἄκρατο ἐνθουσιασμό μου γιά τό συγκεκριμένο κείμενο. Ἔγραψα γιά τά ΜΕΓΑΛΑ ΠΥΡΙΝΑ ΕΡΓΑ τοῦ Γέροντος πιφανίου, πού καί μόνον ἀνάμνησίς τους φουντώνει «πυρκαγιές».

Ναί, μάλιστα, δέν ἀστειεύομαι καθόλου. Ἁπλά χαίρομαι καί πραγματικά πολαμβάνω τήν ἔκρυθμη ἀντίδρασί σου, γιά το δημοσιευθέν κείμενο τήν 9-6-17, στήν ἘφημερίδαὈρθόδοξος Τύπος”,  μέ θέμα «Πνευματικά τά αἴτια τῆς Διχοτομήσεως τῆς Κύπρου». Ἐκεῖ καταχωροῦνται ἁπλές σκέψεις καί τεκμηριώνεται, ὅτι δύο ἦσαν τά πνευματικά «Ἱεροσυνοδικά», Ἀντικανονικά καί Ἐθνοκαταστρεπτικά αἴτια τῆς Κυπριακῆς Τραγωδίας. Τό πρῶτο, ἡ λεγομένη “Μείζων καί Ὑπερτελής Σύνοδος”, τοῦ Μακαρίου, μέ τήν ὁποία καθήρεσε τήν Κανονική Ἱερά Σύνοδο τῆς Κύπρου τόν Ἰούλιο τοῦ  1973.  Καί τό δεύτερο, ἡ ἀντικανονική καί ἄδικος λεγομένη “Ἱεροσυνοδική” ἐκδίωξις Δώδεκα ἐναρέτων Μητροπολιτῶν τόν Ἰούλιο τοῦ 1974, στήν Ἑλλάδα, μόλις πέντε μέρες πρίν ἀπό τήν φρικτή Τουρκική εἰσβολή στήν Κύπρο.

Ὅποιοι ἀδελφοί ἐπιθυμοῦν νά καταρρίψουν τά τεθέντα ἐπιχειρήματα ἄς τό πράξουν. Εὐχαρίστως θά ἀποδεχθῶ τίς ὑποδείξεις καί τίς ἀποδείξεις τους.

Σημειώνω ὅτι, δέν ἔχεις ἀπαντήσει στίς ἑπτά προηγούμενες ἐπιστολές[i].

 

Περισσότερα

  • Εμφανίσεις: 212

Συνέπεια

E.E. 178 179 PLKampani

Συνέπεια

Οἱ νόμοι τῆς φύσης, μᾶς λένε οἱ ἐπιστήμονες, ὑπάρχουν γιά νά συγκρατοῦν τόν κόσμο πού βλέπουμε, στή θέση του. Ὅλα εἶναι βαλμένα μ’ ἕνα θαυμαστό τρόπο κι ὅλα ἐξηγοῦνται σ’ ἕνα ἐπιστημονικό καί θεολογικό πλαίσιο! Καί παρά τίς διαφοροποιήσεις κατά καιρούς, καί τίς νέες ἔρευνες καί θεωρίες πού ἔρχονται νά προστεθοῦν, ὁ κόσμος μας στέκει ἐκεῖ πού τόν βλέπουμε αἰῶνες ἐπί αἰώνων γιά νά μαρτυρᾶ ὅτι τίποτα δέν εἶναι τυχαῖο καί τίποτα δέν τοποθετήθηκε λάθος ἀπό τόν Δημιουργό μας!

Ἀναρωτήθηκα, κοιτῶντας γύρω μου, ἄν οἱ νόρμες, οἱ κανόνες πού συντηροῦν τό σύμπαν εἶναι ἀπαραίτητοι γιά τήν ὁμαλή λειτουργία τῆς ὕπαρξής μας σέ ὑλιστικό ἐπίπεδο, μπορεῖ νά εἶναι σημαντικοί καί  σέ ἐπίπεδο ψυχικό καί πνευματικό.

Περισσότερα

  • Εμφανίσεις: 57

Ζ΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ π. ΙΕΡΟΘΕΟΥ ΑΡΓΥΡΗ ΠΡΟΣ κ. Π. ΤΕΛΕΒΑΝΤΟΝ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ 7η

Ἀρχιμ. Ἱερόθεος Ἀργύρης

          Ἱεροκῆρυξ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΔΕΛΦΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΕΙΣ ΑΓΑΠΗΤΟ Π. ΤΕΛΕΒΑΝΤΟ  (ζ΄)

 

Θέμα:ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ π. ΕΠΙΦΑΝΙΟΝ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΝ

                                                                                                                                 Ἀθῆναι 23-6-2017

«Μὴ ἀποκρίνου ἄφρονι

πρὸς τὴν ἐκείνου ἀφροσύνην͵

 ἵνα μὴ ὅμοιος γένῃ αὐτῷ·

ἀλλὰ ἀποκρίνου ἄφρονι κατὰ τὴν ἀφροσύνην αὐτοῦ͵

 ἵνα μὴ φαίνηται σοφὸς παρ΄ ἑαυτῷ»  (Παροιμ. κστ’ 4-5).

 Δηλαδή, μή ἀπαντᾶς εἰς ἄφρονα καί αὐθάδη, μέ ἀπρεπῆ καί ἀσύνετα λόγια σάν τά δικά του, διά νά μή ἐξισωθῆς μέ αὐτόν· εἰς κατάλληλον ὅμως ὥρα δῶσε συνετή ἀπάντησι εἰς τόν ἄφρονα, διά νά ἐννοήση ὅτι εἶναι ἀνόητος καί νά μή τοῦ περνᾶ ἡ ἰδέα ὅτι εἶναι σοφός καί αὐτοθαυμάζεται. (Μετάφρ. Ὑπομνήματος Παροιμιῶνἐκδόσεως Ἀδελφότητος “Σωτήρ”)

 

 Φίλτατε καί ἀγαπητέ μου ἀδελφέ Παναγιώτη,

Χαῖρε πάντοτε ἐν Κυρίω καί ἀγάλλου!

 

Ἐπίθεσις χωρίς τεκμηρίωσι

 

Μέ ἀφορμή τήν ἀνάρτησί σου στό Ἱστολόγιο μέ ἡμερομηνία 22-6-17 καί θέμα «Κακοήθης ἐπίθεση τοῦ π. Ἱεροθέου Ἀργύρη ἐναντίον τοῦ Σεβ. Ἐδέσσης Ἰωήλ», ἔχω νά σημειώσω μερικά ζητήματα.

Κατ’ ἀρχάς, ἄρχισες νά γράφης κείμενα συγκεκριμένα σέ εἰσαγωγικά καί μετά νά προσπαθῆς νά τά ἀναιρέσης. Αὐτό εἶναι πολύ καλό ξεκίνημα, μετά τίς ἕξι προσωπικές ἐπιστολές μου, γιά τίς ὁποῖες ἀναμένω ἀπάντησί σου ΑΧΡΙ ΚΑΙΡΟΥ.

  

Περισσότερα

  • Εμφανίσεις: 319

Ἡ ἄχραντη σιωπὴ τῆς θερινῆς τῆς Νύχτας

E.E. 178 179 Kalianos

χραντη σιωπ τς  θερινς τς Νύχτας

Τώρα τὸ θέρος, ὅσοι ἔχουν τὸ μεγάλο προνόμιο νὰ καταφεύγουν σὲ ἥρεμους καὶ μακρὰν τοῦ θορύβου καὶ τῆς «βοῆς τῶν γεγονότων» τόπους, τότε ὁ Θεὸς τοὺς δωρίζει πολύτιμα δῶρα τῆς Ἀγάπης Του καὶ τοὺς ἀναπαύει μὲ προνομιακὸ τρόπο: Ἐκεῖνον δηλαδή, τῆς ἐμβιωμένης σιωπῆς ποὺ συνδράμει τὴν ψυχὴ ὥστε νὰ ἀποτοξινωξεῖ ἀπὸ τὶς ποκίλες τῆς καθημερινότητος ἰοβόλες ἐπιθέσεις, οἱ ὁποῖες τὴν πληγώνουν καί, περισσότερο, τὴν ἀρρωσταίνουν. Μὲ πρῶτο ἐπιθετικὸ ἐχθρὸ τὸ ἄγχος, ἀλλὰ καὶ τὴν ἀπώθηση πολλῶν καὶ ποικίλων ἐναντίωσεων,ποὺ ἐπιφέρουν ἕνα σωρὸ φθορὲς καὶ διαταράξεις στὸν ψυχισμό μας. Γι᾿ αὐτὸ καὶ οἱ διακοπές, ὡς καιρὸς ἀνασυγκρότησης καὶ προγραμματισμοῦ, εἶναι μιὰ περιούσια περίοδος ποὺ ξαποσταίνει τὸ  εἶναι καὶ συνάμα τὸ θεραπεύει ἐπουλώνοντας πληγὲς ποὺ ἡ σκληρὴ καθημερινότητα ἀφήνει πάνω μας. Ἔτσι οἱ διακοπὲς καθίστανται μιὰ ἀναρρωτικὴ ἀναμφίβολα περίοδος, ποὺ τὴν χρειάζεται ὁ κάθε ἄνθρωπος, ἀρκεῖ νὰ ἀξιοποιεῖ τὶς μέρες αὐτὲς «μὲ σύνεσιν» κι ὄχι νὰ τὶς χαλαλίζει σὲ φθοροποιὲς ἐνέργειες καὶ δραστηριότητες, π.χ. ξενύχτια μὲ καραιπάλες, κουραστικὲς ἡμερήσιες περιπέτειες χωρὶς προγραμματισμὸ καὶ ἀνάπαυση.

Περισσότερα

  • Εμφανίσεις: 55

ΣΤ΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ π. ΙΕΡΟΘΕΟΥ ΑΡΓΥΡΗ ΠΡΟΣ κ. Π. ΤΕΛΕΒΑΝΤΟΝ

ΠΡΟΛΟΓΙΚΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ

 Τό Ἱστολόγιο τοῦ Ναοῦ μας ἔλαβε πρός δημοσίευση ἀπό τόν Πανοσιολογιώτατον Ἀρχιμανδρίτην π. Ἱερόθεον Ἀργύρην, Ἱεροκήρυκα τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πειραιῶς, τίς ἐπιστολές πού εἶχε ἀπευθύνει ἀπό διμήνου ἕως καί πρό ἡμερῶν  στόν ἐκ Κύπρου καταγόμενον και ἐν Ἀμερικῆ διαμένοντα θεολόγον καί δημοσιογράφον κ. Παναγιώτην Τελεβᾶντον, χωρίς μέχρι σήμερα νά ἔχη λάβει τήν παραμικρή ἀπάντηση.

Θεωροῦμε ἰδιαιτέρα τιμή μας νά δημοσιεύσουμε τίς ἐπιστολές  τοῦ ἐκλεκτοῦ πνευματικοῦ ἀδελφοῦ, π. Ἱεροθέου Ἀργύρη, ἀγωνιστοῦ τῆς Πίστεώς μας καί γνησίου πνευματικοῦ τέκνου τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Πατρός μας, ἀοιδίμου Ἀρχιμανδρίτου π. Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου, διότι παραδίδουν μαθήματα τοῦ ἤθους, πού πρέπει νά χαρακτηρίζη ἐν ἔργῳ καί λόγῳ τούς Μαθητάς τοῦ Χριστοῦ μας, φανερώνουν τό ἐν Ἀληθείᾳ καί ὄχι  τό ἐν προσωποληψίᾳ φιλάδελφον, ἀλλά καί διότι ἔχουν εὐρυτέρα σημασία. Πληροφοροῦν, ἐνημερώνουν Θεολογικά καί καταρτίζουν πνευματικά, στηλιτεύουσαι μέ  ἀγάπη ἀλλά καί  μέ παρρησία τόν συκοφαντικό πόλεμο τοῦ δυστυχοῦς θεολόγου ἐναντίον ἑκατοντάδος καί πλέον ἐκκλησιαστικῶν προσώπων, ἐν οἷς καί ἡ ταπεινότητά μου.

Δυστυχῶς, ὁ κ. Τελεβᾶντος παρουσιάζει ἕνα μοναδικό φαινόμενο: Κατασκευάζει μυθεύματα, τά ἀποδίδει σέ πρόσωπα καί, κατόπιν κατηγορεῖ τά πρόσωπα αὐτά ὡς δῆθεν δράστας τῶν ὑπ’ αὐτοῦ κατασκευασθέντων καί καταγγελλομένων!

Εὐχόμεθα ὁλοψύχως, οἱ ἐπιστολές αὐτές νά φέρουν τό ποθούμενο ἀποτέλεσμα καί νά συνεφέρουν πνευματικά τόν ὑπόλογο ἐνώπιον Θεοῦ καί  ἀνθρώπων θεολόγον!

                                                                                                                                  π. Β. Ε. Β.

 

 ΕΠΙΣΤΟΛΗ 6η

Ἀρχιμ. Ἱερόθεος Ἀργύρης

          Ἱεροκῆρυξ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΔΕΛΦΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΕΙΣ ΑΓΑΠΗΤΟ Π. ΤΕΛΕΒΑΝΤΟ  (στ΄)

 

Θέμα: ΑΝΤΙΤΙΘΕΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

           

Περισσότερα

  • Εμφανίσεις: 555

Copyright © 2017 Αγιος Νικόλαος Πευκακίων All Rights Reserved.