ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ π. ΙΕΡΟΘΕΟΥ ΑΡΓΥΡΗ ΠΡΟΣ κ. Π. ΤΕΛΕΒΑΝΤΟΝ (α')

ΠΡΟΛΟΓΙΚΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ

Τό Ἱστολόγιο τοῦ Ναοῦ μας ἔλαβε πρός δημοσίευση ἀπό τόν Πανοσιολογιώτατον Ἀρχιμανδρίτην π. Ἱερόθεον Ἀργύρην, Ἱεροκήρυκα τῆς .Μ. Πειραιῶς, τίς ἐπιστολές πού εἶχε ἀπευθύνει ἀπό διμήνου ἕως καί πρό ἡμερῶν στόν ἐκ Κύπρου καταγόμενον και ἐν Ἀμερικῆ διαμένοντα θεολόγον καί δημοσιογράφον κ. Παναγιώτην Τελεβᾶντον, χωρίς μέχρι σήμερα νά ἔχη λάβει τήν παραμικρή ἀπάντηση.

Θεωροῦμε ἰδιαιτέρα τιμή μας νά δημοσιεύσουμε τίς ἐπιστολές τοῦ ἐκλεκτοῦ πνευματικοῦ ἀδελφοῦ, π. Ἱεροθέου Ἀργύρη, ἀγωνιστοῦ τῆς Πίστεώς μας καί γνησίου πνευματικοῦ τέκνου τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Πατρός μας, ἀοιδίμου Ἀρχιμανδρίτου π. Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου, διότι παραδίδουν μαθήματα τοῦ ἤθους, πού πρέπει νά χαρακτηρίζη ἐν ἔργῳ καί λόγῳ τούς Μαθητάς τοῦ Χριστοῦ μας, φανερώνουν τό ἐν Ἀληθείᾳ καί ὄχι τό ἐν προσωποληψίᾳ φιλάδελφον, ἀλλά καί διότι ἔχουν εὐρυτέρα σημασία. Πληροφοροῦν, ἐνημερώνουν Θεολογικά καί καταρτίζουν πνευματικά, στηλιτεύουσαι μέ ἀγάπη ἀλλά καί μέ παρρησία τόν συκοφαντικό πόλεμο τοῦ δυστυχοῦς θεολόγου ἐναντίον ἑκατοντάδος καί πλέον ἐκκλησιαστικῶν προσώπων, ἐν οἷς και ἡ ταπεινότητά μου.

Δυστυχῶς, ὁ κ. Τελεβᾶντος παρουσιάζει ἕνα μοναδικό φαινόμενο: Κατασκευάζει μυθεύματα, τά ἀποδίδει σέ πρόσωπα καί, κατόπιν κατηγορεῖ τά πρόσωπα αὐτά ὡς δῆθεν δράστας τῶν ὑπ’ αὐτοῦ κατασκευασθέντων καί καταγγελλομένων!

Εὐχόμεθα ὁλοψύχως, οἱ ἐπιστολές αὐτές νά φέρουν τό ποθούμενο ἀποτέλεσμα καί νά συνεφέρουν πνευματικά τόν ὑπόλογο ἐνώπιον Θεοῦ καί ἀνθρώπων θεολόγον!

π. Β. Ε. Β.

 * * * * * * * * * * * * * *

ΕΠΙΣΤΟΛΗ 1η

Ἀρχιμ. Ἱερόθεος Ἀργύρης
Ἱεροκῆρυξ
 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΔΕΛΦΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΕΙΣ ΑΓΑΠΗΤΟ Π. ΤΕΛΕΒΑΝΤΟ (α’)

Θέμα: ΜΑΣΩΝΙΑ, ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ, ΜΑΣΩΝΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ ΑΘΗΝΑΓΟΡΑ

Ἀθῆναι 19-5-2017

Περισσότερα

  • Εμφανίσεις: 313

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ κ. Π. ΝΟΥΝΗΝ

ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΗ

ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΤΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΠΡΟΣ  ΤΟΝ  κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΝ  ΝΟΥΝΗΝ

 

7 Ἰουλίου 2017

 

Ἀγαπητέ κ. Νούνη, Χαίρετε ἐν Χριστῷ πάντοτε!

    Μετά τίς δύο πρός ἐσᾶς ἀπαντήσεις μου στίς ἐντελῶς ἀπρόκλητες, ἀστήρικτες και ἄδικες ἐπιθέσεις σας κατά τοῦ  προσώπου μου, ἔπαυσα πλέον να ἀσχολοῦμαι μέ τά γραπτά σας διότι κατενόησα τήν ματαιότητα αὐτῆς τῆς ἐνασχολήσεώς μου, ἀλλά καί –κυρίως– διότι ὁ χρόνος μου εἶναι ἐξαιρετικά πολύτιμος, ἰδίως  δέ διά «ἔρεις και μάχας νομικάς αἵτινες (καί μέ Ἁγιογραφική ἐπιβεβαίωση ) εἰσί ἀνωφελεῖς καί μάταιοι».

  Λυποῦμαι, πραγματικά, διότι εἶχα χρηστές ἐλπίδες ὅτι εἶσθε ἕνας νέος ἄνθρωπος μέ πνευματικότητα καί ἀγάπη πρός τήν Ἀλήθεια, ὁ τρόπος, ὅμως, τῶν προσφάτων ἐκφράσεών σας, για ἕνα  Ἱερέα μέ  46 ἐτῶν Ἱερωσύνη, ὁ ὁποῖος σᾶς ἐτίμησε, δέν σᾶς ἔβλαψε σέ τίποτα, οὔτε καταφέρθηκε ποτέ ἐναντίον σας –μέ μόνο του ‘’κρῖμα’’ ὅτι δέν συντάσσεται μέ τίς ἀπόψεις σας– μαρτυρεῖ ὅτι στερεῖσθε αὐτῶν !

   Δεν ἐπρόκειτο, λοιπόν, νά ἐπανέλθω, συζητῶν γιά θέματα πού ἀφ’ ἑαυτῶν βοοῦν περί τῆς Ἀληθείας, ἐφ’ ὅσον ὅσοι νουνεχεῖς ἔχουν ἀκούσει τίς ἐπικριθεῖσες ἀπό ἐσᾶς ὁμιλίες μου κατενόησαν πλήρως τά λόγια μου (Ἀλήθεια: Στά Κυπριακά εἶναι ἄγνωστη ἡ σημασία τῆς φράσεως «δέν εἶχε γίνει ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΗ καταδίκη τοῦ Ἀρείου; Ἀγνοεῖτε την λέξη ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΗ ἤ σᾶς ἐξυπηρετεῖ νά τήν ἀγνοῆτε; Διαβᾶστε τήν Ἐκκλησιαστική Ἱστορία τοῦ κ. Φειδᾶ. Ἔχει ἐνδιαφέρον!) ἀλλά καί τό πνεῦμα τῶν λόγων μου. Μοῦ ἐζήτησαν, ὅμως, κάποια πνευματικά μου παιδιά (πρό τῆς ἀναχωρήσεώς μου ἀπό την Ἀθήνα γιά τόν μῆνα Ἰούλιο) νά γράψω δυό λόγια ἀπαντητικά σέ σᾶς, γιά ὅσα παραπληροφορεῖτε, και ἐκεῖνοι νά ἑτοιμάσουν –μέσα στόν Αὔγουστο– μιά βιντεοσυνέντευξη, στήν ὁποία θά ἀπαντήσω –ΧΑΡΙΝ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ–  σέ ὅλο τό ἐναντίον μου συκοφαντικό  ὑλικό τοῦ καταδικασθέντος ὡς «κατ’ ἐξακολούθηση συκοφάντου μου», ἀπό την Ἑλληνική Δικαιοσύνη σέ ἐτησία φυλάκιση, Κυπρίου  συμπατριώτου σας, κ. Παναγιώτη Τελεβάντου, τόν ὁποῖο ὀψίμως ὑπερασπίζεσθε, ἐπανερχόμενος «εἰς τό ἴδιον ἐξέραμα»!

Περισσότερα

  • Εμφανίσεις: 1347

ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ

E.E. 178 179 Zoi

ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ

Ἡ Ὁλοµέλεια τοῦ Συµβουλίου τῆς Ἐπικρατείας (στό ἑξῆς: ΣτΕ) ἔκρινε ἀντισυνταγµατική τήν ἀπόφαση τοῦ Ὑφυπουργοῦ Ἀνάπτυξης καί Ἀνταγωνιστικότητας, πού ἐπέτρεπε τή λειτουργία τῶν ἐµπορικῶν καταστηµάτων ὅλες τίς Κυριακές τοῦ ἔτους, σέ τρεῖς περιφέρειες καί εἰδικότερα σέ ὀκτώ τουριστικές περιοχές τῆς χώρας.

Ἀναλυτικότερα, οἱ παράγραφοι 1 καί 2 τοῦ ἄρθρου 16 τοῦ νόµου 4177/ 2013, ὅπως ἰσχύουν σήµερα, προβλέπουν τά ἀκόλουθα:

«1. πιτρέπεται προαιρετικά λειτουργία τν µπορικν καταστηµάτων τίς ξς Κυριακές:

α) Τήν πρώτη Κυριακή κατά τήν ναρξη κάστης τακτικς κπτωτικς περιόδου τς παραγράφου 1 το ρθρου 15 το παρόντος νόµου. Σέ περίπτωση πού πρώτη Κυριακή συµπίπτει µέ πίσηµη ργία, δυνατότητα µετατίθεται τήν πόµενη Κυριακή».

β) Τίς δύο (2) Κυριακές πρίν πό τήν µέρα τν Χριστουγέννων.

γ) Τήν Κυριακή τν Βαΐων.

δ) Τήν τελευταία Κυριακή κάθε τους.

ε) Δύο Κυριακές κατά τή διάρκεια τν νδιάµεσων κπτωτικν περιόδων, πού καθορίζονται µέ πόφαση το οκείου ντιπεριφερειάρχη σύµφωνα µέ τήν περίπτωση β΄ τς παραγράφου 1 το ρθρου 15 το παρόντος. Στίς περιφερειακές νότητες στίς ποες ς νω πόφαση δέν χει κδοθε, πιτρέπεται λειτουργία τν µπορικν καταστηµάτων τήν πρώτη Κυριακή το Μαΐου καί τήν πρώτη Κυριακή το Νοεµβρίου. Σέ περίπτωση πού πρώτη Κυριακή συµπίπτει µέ πίσηµη ργία, δυνατότητα µετατίθεται τήν πόµενη Κυριακή.

Περισσότερα

  • Εμφανίσεις: 56

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ & ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΕΝ ΣΥΜΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ!

E.E. 178 179 Vougas

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ & ΕΞΕΛΙΞΗ

ΔΕΝ ΣΥΜΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ!

Πρόσφατα “ἔπεσε” στό χέρια μου ἕνα ἀπόσπασμα ἀπό μία ἐργασία τοῦ Θεοδοσίου Ντομπζάνσκυ γιά τήν ἐξέλιξη. Ὁ κ. Ντομπζάνσκυ, βιολόγος/γενετιστής στό ἐπάγγελμα, γεννήθηκε στήν Οὐκρανία τό 1900 καί πέθανε τό 1975 στίς Ἡνωμένες Πολιτεῖες. Παρ’ ὅτι χριστιανός ὀρθόδοξος ὁ κ. Ντομπζάνσκυ ὑπῆρξε θερμός ὑποστηρικτής τῆς ἐξελικτικῆς θεωρίας χωρίς ταὐτοχρόνως νά ἀποκηρύσσει τήν ὕπαρξη τοῦ Θεοῦ, ἐκφράζοντας ἔτσι μιά παράξενη δική του “ἐξελικτική  θεολογία” κατά  τήν ὁποία ὁ Θεός Δημιουργός χρησιμοποιεῖ τήν ἐξέλιξη ὡς “ἐργαλεῖο” γιά τήν προσαρμογή καί βελτίωση τῶν ἔμβιων ὄντων ἀνάλογα μέ τίς συνθῆκες τοῦ φυσικοῦ τους περιβάλλοντος. Ὑπῆρξε δέ τόσο θερμός ὑποστηρικτής τοῦ Δαρβίνου καί τῆς θεωρίας του, πού τέσσερα χρόνια πρίν τό θάνατό του, τό 1971 (ὄντας καρκινοπαθής) ἔγραψε μιά ἀπό τίς πιό διάσημες ἐργασίες του μέ τίτλο “Τίποτα στή Βιολογία δέν ἔχει νόημα ἐκτός καί ἄν ἐξεταστεῖ κάτω ἀπό τό φῶς τῆς Ἐξέλιξης”1. Τό ἀπόσπασμα πού ἀνέφερα στήν ἀρχή τοῦ κειμένου εἶναι ἀπό τήν ἐν λόγω ἐργασία τήν ὁποία ἔχει γεμίσει μέ προσωπικές του πεποιθήσεις οἱ ὁποῖες φυσικά δέ συμβάλλουν στό νά μᾶς πείσουν γιά τήν ἀλήθεια τῶν γραφομένων του. Ἀνάμεσα στά ἄλλα ἀναφέρει:

“Εἶμαι δημιουργιστής καί ἐξελικτικός. Ἡ ἐξέλιξη εἶναι ἡ μέθοδος δημιουργίας τοῦ Θεοῦ ἤ τῆς Φύσης. Ἡ δημιουργία δέν εἶναι ἕνα γεγονός πού συνέβη τό 4004 π.Χ. Πρόκειται γιά μιά διαδικασία πού ξεκίνησε πρίν ἀπό περίπου 10 δισεκατομμύρια χρόνια καί βρίσκεται ἀκόμα σέ ἐξέλιξη.”

Περισσότερα

  • Εμφανίσεις: 498

Δύο ἐπιστολές περί ἀνεξιθρησκίας

E.E. 177 178 Nom

Δύο ἐπιστολές περί ἀνεξιθρησκίας

Ὁ Τζών Λόκ (17ος αἰώνας) δέν εἶναι ἀκόµη πολύ γνωστός στή χώρα µας. Ἄν καί ἤδη οἱ διδάσκαλοι τοῦ Γένους Ἅγιος Νικόδηµος ὁ Ἁγιορείτης καί ὁ Εὐγένιος Βούλγαρις, τόν µνηµονεύουν σέ συγγράµµατά τους (ὁ πρῶτος στό Συµβουλευτικό Ἐγχειρίδιο τόν χαρακτηρίζει «διαλεκτικώτατο καί µεταφυσικώτατο», ἐνῶ ὁ δεύτερος ἐπιχείρησε νά µεταφράσει καί ἕνα ἀπό τά ἔργα του), τό περιεχόµενο τοῦ πολυδιάστατου ἔργου του καί οἱ συγκεκριµένες ἰδέες του, πού θεωροῦνται θεµελιωτικές τοῦ πολιτικοοικονοµικοῦ ἰδεολογικοῦ ρεύµατος τοῦ φιλελευθερισµοῦ (τοῦ «λιµπεραλισµοῦ»), δέν ἔγιναν εὐρύτερα γνωστά, ἐνῷ στήν πορεία τῶν χρόνων, ἡ ὅποια ἐπιρροή του –στή χώρα µας πάντα– ἐπισκιάσθηκε ἀπό ἐκείνη τοῦ Κάρλ Μάρξ καί τῶν πολλῶν ἐπιγόνων του, φορέων τοῦ «ἐπιστηµονικοῦ σοσιαλισµοῦ», ὁ ὁποῖος συνιστοῦσε τό ἀντίπαλο δέος τοῦ φιλελευθερισµοῦ. Ἐπειδή, µάλιστα, οἱ µαρξιστές εἶχαν γιά διάφορους λόγους µεγαλύτερη ἀπήχηση στή χώρα µας –ἴσως καί ἐπειδή ἡ ἐπίκληση τῆς κοινωνικῆς δικαιοσύνης στήν ὁποία προέβησαν ἦταν ὑποκατάστατο τοῦ εὐαγγελικοῦ κηρύγµατος– καί προσέλκυσαν πολλούς στίς τάξεις τους, κατά αὐτῶν –ὡς τῶν πλέον ἐπικίνδυνων– στράφηκε καί ἡ ἀπολογητική τῆς Ἑλληνικῆς Ἐκκλησίας.

Περισσότερα

  • Εμφανίσεις: 93

Copyright © 2017 Αγιος Νικόλαος Πευκακίων All Rights Reserved.