naos600a

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΕΥΚΑΚΙΩΝ

Διεύθυνση Ασκληπιού 38 - 10680 - Αθήνα
Τηλέφωνο +30 210 36 12 449
FAX +30 210 36 27 037

ΤΡΙΩΔΙΟ – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ – ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

E.E. 186 pVEV

ΤΡΙΩΔΙΟ – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ – ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Nωρίς, νωρίς, ἡ Ἐκκλησία μας, σχεδόν ἀμέσως μετά τά Χριστούγεννα καί τά Θεοφάνεια, μᾶς ὁδηγεῖ στήν Πορεία τῆς ἑτοιμασίας μας γιά τό Πάθος καί τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ μας.

Καί πράγματι! Αὐτό μᾶς χρειαζόταν φέτος, καί γι’ αὐτό δέν εἶναι καθόλου τυχαία ἡ φετεινή συγκυρία, πού ἔφερε χρονικά πολύ πιό κοντά αὐτές τίς δύο ἑορταστικές περιόδους. Βέβαια, τό ἡμερολόγιο κάθε ἔτους καθορίζεται ἀπό τίς κινήσεις τῆς Σελήνης, ἀπό τό ἄν εἶναι δίσεκτο ἤ ὄχι τό ἔτος καί ἀπό ἄλλα σταθμητά καί ἀστάθμητα, ἀλλά ὅλα αὐτά τά φυσικά φαινόμενα δέν ἔχουν ἀφεθεῖ νά ἐνεργοῦν κατά τό δοκοῦν, χωρίς τήν ἐπίβλεψη καί τήν ἐπιστασία τοῦ Θεοῦ μας, δέν ἔχουν ἀφεθεῖ στό τυχαῖο ἤ στό μοιραῖο, ἀλλά κατευθύνονται ἀπό Ἐκεῖνον πού «ἐπιβλέπει ἐπί τήν γῆν» καί ἐπί τούς κατοικοῦντας ἐπ’ αὐτήν καί μεριμνᾶ γιά τό πῶς θά οἰκονομηθοῦν καλύτερα οἱ ψυχοσωματικές ἀνάγκες τῶν ἀνθρώπων.

Συνεπῶς, ὅποιοι παράγοντες κι’ ἄν συντελοῦν στή διαμόρφωση τῶν περιόδων κάθε ἔτους, πού συνδέονται μέ κινητές ἑορτές (ὅπως ἡ Περίοδος τοῦ Τριῳδίου, ἡ περίοδος τοῦ Πεντηκοσταρίου καί ἡ Νηστεία τῶν ἁγίων Ἀποστόλων), ἡ διαμόρφωση αὐτή γίνεται μέ τήν ἔγκριση καί τήν ἐνέργεια τοῦ Θεοῦ μας. Ἰδίως δέ φέτος, διεῖδε ὁ Θεός ὅτι χρειαζόμαστε μιά πιό ἐντατική προετοιμασία, γιατί δέν μᾶς ὠφελεῖ ὁ ἐφησυχασμός ἐν ὄψει τῶν ραγδαίων δυσμενῶν ἐξελίξεων, πού ἐμεῖς, μέ τίς ἐπιλογές μας, προκαλέσαμε κι’ ἐξακολουθοῦμε νά προκαλοῦμε.

Περισσότερα

  • Εμφανίσεις: 274

Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

E.E. 184 pVEV

Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΙΝΑΙ

ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

 

Ὁ Χριστός μας εἶναι «τά πάντα καί ἐν πᾶσι», σέ ὁλόκληρη τήν Δημιουργία, ὁρατή καί ἀόρατη. Αὐτόν προανήγγειλαν οἱ Προφῆτες, Αὐτόν ἀποκαλύπτει καί διδάσκει τό Ἅγιο Εὐαγγέλιο, Αὐτόν περιγράφουν ἀπεριγράπτως οἱ Οἰκουμενικές Σύνοδοι, Αὐτόν ὑμνεῖ καί κηρύσσει ἡ Ἐκκλησία μας. 

Ἀλλ’ ὅμως, ἐπειδή «ἐπλήθυναν αἱ ἀνομίαι καί ἐψύγη ἡ ἀγάπη τῶν πολλῶν», ξεθώριασαν τά μάτια τῆς ψυχῆς μας καί χάσαμε, ἐμεῖς οἱ “νεοεποχῖτες”, τόν Χριστό μας καί, χάνοντας Αὐτόν, χάνουμε κάθε μέρα καί περισσότερο τόν ἑαυτό μας, χάνουμε τήν ὑπόστασή μας καί νοιώθουμε κατάθλιψη καί ἀνασφάλεια, σάν ἀνυπόστατοι!

Ξεθώριασαν τά μάτια μας καί βλέπουμε “μῦθο” τόν Χριστό καί πραγματικότητα τήν καθημερινή πολυποίκιλη ἀπάτη τοῦ «αἰῶνος τούτου, τοῦ ἀπατεῶνος».

 Μῦθο καί παραμῦθι διδάσκονται σήμερα στά Σχολεῖα τά παιδιά καί τά ἐγγόνια μας τόν Χριστό, Αὐτόν, «Τόν προαιώνιον Λόγον», Ὁ Ὁποῖος, ἄν καί «Εἷς Ὤν τῆς Ἁγίας Τριάδος», «ἐσαρκώθη δι’ ἡμᾶς», γιά νά γίνη ἡ Ὑπόσταση τῆς ὑπάρξεώς μας, καί διά τῆς Ὑποστάσεώς Του νά χορηγήση στόν καθένα μας –ἄν τό θελήσουμε– τήν μοναδική δωρεά τῆς τελείας, τῆς ὑποστατικῆς ἑνώσεως μαζί Του, πού ἔχει καρπούς τήν ἀθανασία καί τήν Ἐπουράνια μακαριότητα.

Εἶναι τραγικό νά χάνεται ἀπό τά Σχολεῖα καί τήν Δημόσια ζωή τῆς Πατρίδος μας ἡ γνώση καί ἡ βίωση τοῦ Χριστοῦ μας, ἀπό ἀθέους ἤ ἀμοραλιστές Κυβερνῆτες, γιατί αὐτό ἔχει ἄμεσες ἐπιπτώσεις στή ζωή –παροῦσα καί Μέλλουσα– τῶν ἀνθρώπων. Εἶναι, ὅμως, εὐεξήγητο, γιατί, δυστυχῶς, προηγήθηκαν στήν ἀλλοίωση τῆς παρουσιάσεως τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ μας –πρίν ἀπό τούς Κυβερνῆτες καί τούς ἀντιθέους– κάποιοι σύγχρονοι Ποιμένες καί Θεολόγοι(!), οἱ ὁποῖοι,  διαστρέφοντες τήν διδασκαλία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, διδάσκουν τόν Χριστόν τῶν φιλοσοφικῶν τριόδων καί ὄχι τόν «Νυμφίον τῆς Ἐκκλησίας».

Περισσότερα

  • Εμφανίσεις: 150

Copyright © 2017 Αγιος Νικόλαος Πευκακίων All Rights Reserved.