Ἡ Θρησκειολογική σούπα τῶν νέων Ἀναλυτικῶν Προγραμμάτων

  • Hits: 374

170 1

 

Θρησκειολογική σούπα

τν νέων ναλυτικν Προγραμμάτων

Κανένας δέν μφισβητε, τι λλάδα περνάει πό μία βαθύτατη θική κρίση, ποία εναι καί οσιαστική ατία τς οκονομικς κρίσης πού κλονίζει τήν χώρα δη παραπάνω πό μιά 5ετία. πίσης γίνεται πό λους δεκτό, τι βαρύτατη εθύνη γιά τήν κρίση ατή, τόσο τήν θική σο καί τήν οκονομική, φέρουν τά πολιτικά κόμματα τς πατρίδας μας πού κπροσωπονται στό θνικό Κοινοβούλιο. Καί ν εναι φανερό, τι σχεδόν ποκλειστικά ατά εθύνονται, χουν τό θράσος καί πόσχονται τι θά βγάλουν τήν χώρα πό ατή τήν δεινή κατάσταση. Σέ μία τέτοια κρίση τό πιό φυσικό πού χει νά κάνει κανείς εναι τονισμός τν θικν ξιν, νίσχυση τς ρθόδοξης παράδοσης τς χώρας, παροχή κάθε βοήθειας στό ργο τς κκλησίας, νίσχυση τς παιδείας μέσ τς καλλιέργειας δίως το Μαθήματος τν Θρησκευτικν (ΜτΘ) πού μέ μοναδικό τρόπο καλλιεργε τόν νθρωπο. Ντοστογιέφσκι χει πισημάνει μιά μεγάλη λήθεια λέγοντας: «ταν δέν πάρχει Θεός, λα πιτρέπονται». Πέφτουν λοι οθικοί φραγμοί. Ρωσσία πού πί 70 χρόνια ζησε στή δύνη τς θεΐας, σήμερα βρίσκει πάλι τό δρόμο της μέ τόν πανευαγγελισμό τς χώρας. Στήν λλάδα μως τά πράγματα μοιάζουν νά κολουθον λλη πορεία. Δέν πιχειρεται ατό τό ατονόητο, πιστροφή στόν θησαυρό τς κκλησίας, πό τόν ποο τρεφόταν πί χιλιετίες λαός της. ντίθετα χώρα θεται πό τίς πολιτικές ξουσίες λων τν ποχρώσεων λο καί περισσότερο στόν ποχριστιανισμό της, στήν θεΐα. Κυριολεκτικά μέ μανία γκρεμίζεται ,τι χει πομείνει πό Χριστό στόν τόπο ατό.

Χαρακτηριστικό δεγμα ατς τς μανίας τν πολιτικν ξουσιν ναντίον το Χριστο εναι ο περιπέτειες το Μαθήματος τν Θρησκευτικν στά τελευταα χρόνια. Φθάνει δέ μανία ατή στή κορύφωσή της μέ τή σημερινή γεσία τοπουργείου Παιδείας. τωρινός πουργός χει συνυφάνει μέ τό πρόσωπό του σέ μοναδικό βαθμό τόν μοραλισμό, τήν πάτη καί τά σύστολα ψεύδη, προκειμένου νά παρουσιάζει τά σπρα μαρα καί τά μαρα σπρα.

Μερικά μόνο δείγματα ατς τς «κανότητας» το κ. πουργο:

Διακηρύττει κάθε τόσο, τι τό σχολεο στήν λλάδα εναι «κοσμικό», ν βασικός νόμος τς χώρας, τό Σύνταγμα, ξεκινάει μέ τήν πίκληση τς γίας Τριάδος. δ μόνο δύο δυνατότητες ρμηνείας πάρχουν: κ. πουργός δέν χει νοίξει καθόλου τό Σύνταγμα, πργμα μως πού τό θεωρομε ντελς πίθανο, τό κάνει πόλυτα νσυνείδητα μέ βαθύτατη περιφρόνηση πρός τόν λληνικό λαό πού χει δώσει στόν αυτό του ατόν τόν βασικό νόμο καί πιθυμε τήν θνική του συγκρότηση καί τήν λειτουργία τς κοινωνίας του νά τήν ρυθμίζει σύμφωνα μέ τό πνεμα το Τριαδικο Θεο. περιφρόνηση πρός τόν λληνικό λαό συνδέεται, βέβαια, στήν περίπτωση ατή μέ ναν σύλληπτο αταρχισμό καί λαζονεία, πειδή παρά τήν τόσο ρητή πιθυμία το λαο, κ. πουργός χι μόνο διατυμπανίζει συνεχς ατό τόν κοσμικό χαρακτρα το σχολείου λλά ζητε καί νά τό κάνει πραγματικότητα.

Διακηρύττει καί διαφημίζει πό τηλεόρασης πρός τόν λληνικό λαό, τι μέ τή διατύπωση «νάπτυξη τς θρησκευτικς συνείδησης» πού ναφέρεται στό ρθρο 16, παρ. 2 το Συντάγματος μεταξύ λλων ς σκοπός τς παιδείας, ννοεται όριστα κάποια θρησκευτική συνείδηση πού πρέπει νά καλλιεργηθε στούς ρθόδοξους λληνες μαθητές. Καί στό σημεο ατό σχετικά μέ τήν ρμηνεία πού δίνει, θά μποροσε πάλι νά πικαλεσθε κανείς τήν γνοια το κ. πουργο. δη μως παραπάνω πορρίψαμε ατή τήν κδοχή ς διαίτερα πίθανη. τσι μένει μόνο νά διαπιστώνουμε τό ξς: κ. πουργός πρέπει νά γνωρίζει πολύ καλά, τι ρμόδιο γιά τήν ρμηνεία το Συντάγματος εναι τό Συμβούλιο τς πικρατείας (ΣτΕ). Καί ρμηνεία ατς τς διατύπωσης «νάπτυξη τς θρησκευτικς συνείδησης» χει δοθε μέ πόλυτη σαφήνεια στίς ποφάσεις το ΣτΕ 3356/1995 και 2176/1998 καί στήν τελεσίδικη πόφαση το Διοικητικοφετείου Χανίων 115/2012. Σύμφωνα μέ τίς ποφάσεις ατές ρος «θρησκευτική συνείδηση» ρμηνεύεται λόγ το προοιμίου το Συντάγματος, δηλ. τς πίκλησης τς γίας Τριάδος καί λόγ τορθρου 3 που ρίζεται ρθόδοξη νατολική κκλησία ς πικρατοσα θρησκεία, ς ρθόδοξη χριστιανική συνείδηση. μως πόλυτα συνειδητά διαστρέφει τό νόημα το Συντάγματος, καί μέ περιφρόνηση πρός τήν δια τήν ννοια τς δημοκρατίας, πού περικλείει τόν διαχωρισμό τν ξουσιν, κυρώνει στήν πράξη τή δικαστική ξουσία ρίζοντας διος μέ πολυταρχικό τρόπο, τί μέλει γενέσθαι: Γιά νά κπληρωθε συνταγματική παίτηση γιά τήν νάπτυξη τς θρησκευτικς συνείδησης ς σκοπο τς παιδείας, πως τήν ννοεδιος, πρέπει νά προσφέρεται στά ρθόδοξα παιδιά θρησκειολογική σούπα τν νέων ναλυτικν Προγραμμάτων Σπουδν (ΑΠΣ) στό ΜτΘ, δηλ. νά διδάσκονται παράλληλα μέ τήν ληθινή πίστη το Χριστο καί λλες ξι θρησκεες καί δύο χριστιανικές μολογίες, ξισώνοντας τσι τά πάντα. Μέχρι τώρα γινόταν χι διδασκαλία λλά νημέρωση καί ξήγηση τς πίστης πως καί το πολιτισμο τν λλων θρησκειν καί μολογιν. πό τώρα μως στόχος προφανς θά εναι, καί τονίζω πάλι γιά τά ρθόδοξα παιδιά, θηση τν παιδιν πό τήν τρυφερή λικία τν 8 χρονν στή θεΐα, διότι ατή εναι συνέπεια τς σχετικοποίησης τν πάντων πού πιχειρεται μέ τά νέα ΑΠΣ το ΜτΘ πό τήν γεσία τοπουργείου.

Διακηρύττει, τι προηγήθηκε πί μνες διάλογος, πρίν ληφθεπόφαση γιά τήν φαρμογή τν νέων ΑΠΣ στό ΜτΘ. διάλογος, τόν ποο διαφημίζει τόσο κ. πουργός, ννοεται τι διεξήχθη στό νστιτοτο κπαιδευτικς Πολιτικς (ΙΕΠ) πό μιά πιτροπή πού εχε συσταθε μέ πόφαση τοδιου τοπουργο καί ποτελετο κτός πό τόν πρόεδρο το ΙΕΠ ποκλειστικά πό νεωτεριστές Θεολόγους το Πανελληνίου Θεολογικο Συνδέσμου «Καιρός», ποος ποδεδειγμένα συστάθηκε γιά τήν προώθηση καί φαρμογή ατν τν προγραμμάτων καί μέ τόν ποο παρά τήν σχνή μειοψηφία τν μελν του διαλέγεται ποκλειστικά τό πουργεο καί τό ΙΕΠ. Μάλιστα τά πέντε πό τά 7 μέλη τς πιτροπς εχαν συμμετάσχει στήν πιτροπή μπειρογνωμόνων τν νέων ΑΠΣ καί ρα εχαν μεσο προσωπικό συμφέρον πό τήν κβαση τς κρίσης τς πιτροπς. Γι’ ατό καί Πανελλήνια νωση Θεολόγων (ΠΕΘ) μέ ατησή της στόν πουργό εχε ζητήσει τήν ξαίρεσή τους, χωρίς φυσικά νά εσακουστε (βλ. http://www.petheol.gr/nea/epethzetaeitenexairese5pentemelontesepitropestouiepgiatomathematonthreskeutikonepeideparabiazetaiearchetesamerolepsias.

Ποιά μως μορφή λαβε ατός τόσο διαφημισμένος διάλογος στήν πιτροπή το ΙΕΠ, που κλήθηκαν τόσο ερά Σύνοδος τς κκλησίας τς λλάδος σο καί ΠΕΘ νά καταθέσουν τίς προτάσεις τους; Φυσικά τήν μορφή πού εχε προκαθοριστεπό τόν διο τόν πουργό μέ τήν ντολή του πρός τήν πιτροπή, νά μή συζητήσει καμία λλη πρόταση πέραν τν πολυθρησκειακν νέων ΑΠΣ. ΠΕΘ πού κπροσωπε τή συντριπτική πλειοψηφία το θεολογικο κόσμου στήν λλάδα κατόπιν ατν ρνήθηκε σέ πιστολή της πρός τόν πρόεδρο το ΙΕΠ νά συμμετάσχει σ’ ατήν τήν παρωδία διαλόγου, πογραμμίζοντας τατόχρονα τι τά τελευταα χρόνια «δέν κλήθηκε ποτέ νά συμμετάσχει, παρά τά διαρκ ατήματά της περί ατο, σέ καμία πιτροπή διαλόγου πού φοροσε τή σύνταξη τήν ναμόρφωση νέων Προγραμμάτων Σπουδν» (βλ. http://www.petheol.gr/nea/epethdensymmetecheistonproschematikodialogotonproeilemmenonapophaseontouiepgiatomathematonthreskeutikon).

Παραπάνω τονίσαμε, τι τά νέα ΑΠΣ προορίζονται οσιαστικά μόνο γιά τούς ρθόδοξους μαθητές. Πς καταλήγουμε σ’ ατό τό συμπέρασμα; Πρίν ποφασιστεριστικά φαρμογή τν νέων ΑΠΣ κ. πουργός εχε τονίσει πανειλημμένα , τι άν διατηρετο ρθόδοξος χαρακτρας το μαθήματος, δέν θά μποροσε νά διατηρηθεποχρεωτικός χαρακτρας το μαθήματος, ννοώντας προφανς μέ ατό τι θά δινε πάλι τή δυνατότητα παλλαγς καί στούς ρθόδοξους μαθητές, δηλ. να καθεστώς παρόμοιο μέ ατό πού σχυε πό τό καλοκαίρι το 2008 μέχρι τόν ανουάριο το 2015. Στόχος προφανς ατν τν δηλώσεων ταν νά κφοβίσει τούς Θεολόγους καθηγητές, οποοι εχαν ποφέρει πό τό καθεστώς ατό τν θρόων παλλαγν, βλέποντας τό μάθημά τους νά ξευτελίζεται, νά συμφωνον χωρίς καμία ντίσταση μέ τήν φαρμογή τν νέων ΑΠΣ. Τό καθεστώς ατό τν θρόων παλλαγν πού ταν σέ σχύ μέχρι τόν ανουάριο το 2015 εχε βέβαια καταδικαστε τελεσίδικα ς ντισυνταγματικό πό τό Διοικητικό φετεο τν Χανίων (πόφαση 115/2012). λλά, πως εδαμε καί παραπάνω, κ. πουργός δέν δίνει καί διαίτερη σημασία στή δικαστική ξουσία, ποία, πως φαίνεται, γι’ ατόν εναι περισσότερο διακοσμητική.

πίσης στό σημεο ατό πρέπει νά παναφέρουμε στή μνήμη μας τι ρχικά ατά τά προγράμματα εχαν προβληθεπό τούς νεωτεριστές θεολόγους πού τά συντάξανε ς μεγάλη εκαιρία γιά τήν ναβάθμιση το ΜτΘ. σχυρίζονταν, τι μέ ατά θά φαιρονταν πό τούς μφισβητίες τά πιχειρήματα πέρ τς παλλαγς πό τό μάθημα, τι θά ταν να μάθημα ποχρεωτικό γιά λους καί δέν θά πρχε καθόλου δυνατότητα παλλαγς, φο θά διδάσκονται ο βασικές θρησκεες μέ βαρύτητα στή θρησκεία το τόπου, πού εναι πόλυτα λογικό καί θεμιτό. λα ατά βλέπουμε σήμερα τι ταν πλή διαφήμιση γιά τά νέα ΑΠΣ. Διότι παρά τήν καθιέρωση τν νέων ΑΠΣ στήν σχολική πράξη δυνατότητα παλλαγς πό τό ΜτΘ συνεχίζει νά πάρχει. Μέχρι σήμερα βρίσκεται σέ σχύ γκύκλιος τς 23-1-2015, ποία περιορίζει τή δυνατότητα παλλαγς πό τό ΜτΘ αστηρά στούς «μή Χριστιανούς ρθόδοξους μαθητές, δηλαδή λλόθρησκους τερόδοξους θρησκους, πού πικαλονται λόγους θρησκευτικς συνείδησης».

τσι προκύπτει τό ξς νδιαφέρον στοιχεο: σο τό ΜτΘ εχε τόν παραδοσιακό ρθόδοξο χαρακτρα, γεσία τοπουργείου πό τό 2008 δινε μέ σαφες διατυπώσεις, ντελς ντισυνταγματικά, σέ ρθόδοξους μαθητές τήν δυνατότητα παλλαγς, μαθαίνοντάς τους στή πάτη μέ ψευδες δηλώσεις καί χρησιμοθηρία, φο εχαν να μάθημα λιγότερο νά διαβάζουν. Τώρα πού κ. πουργός καθόρισε, πάλι ντελς ντισυνταγματικά, μέ τά νέα ΑΠΣ τόν πολυθρησκειακό χαρακτρα το ΜτΘ καί μέ τόν τρόπο ατό καθιερώνει πλέον λεύθερα τόν προσηλυτισμό καί θε τούς μαθητές στήν θεα ποκλείει πιά μέ πόλυτη σαφήνεια καί αστηρότητα τήν παλλαγή ρθόδοξων μαθητν πό τό ΜτΘ, πιτρέποντας ατή τήν παλλαγή μόνο σέ λλόθρησκους, τερόδοξους θεους μαθητές. Τώρα πού μέ βάση τούς μπνευστές «θεολόγους» τν νέων ΑΠΣ τό μάθημα θά πρεπε νά εναι ποχρεωτικό γιά νεξαιρέτως λους τούς μαθητές, πειδή δέν πάρχουν πλέον λόγοι θρησκευτικς συνείδησης πού θά μποροσαν νά πικαλεστον, γεσία τοπουργείου δίνει πάλι σέ μή ρθόδοξους μαθητές τή δυνατότητα παλλαγς, προφανς γιά νά μή «προσηλυτίζονται» ατοί κατά λάθος στήν ρθοδοξία καί γιά νά εναι σέ πλεονεκτική θέση ναντι τν ρθοδόξων συμμαθητν τους μέ να μάθημα λιγότερο. Στούς δέ ρθόδοξους μαθητές πιβάλλει τό μάθημα, γιά νά ποστον μέ τήν θρησκειολογική σούπα πού θά διδάσκεται πλύση γκεφάλου καί νά στραφον πί τέλους στόν νέο παράδεισο τς θεας πού παγγέλλεται κενος καί τό κόμμα το (βλ. τίς δηλώσεις το Πρωθυπουργο στίς 25/7/2016 γιά μιά «Νέα λλάδα. Τήν λλάδα το 2021», ποία θά προκύψει πό τήν ναθεώρηση το Συντάγματος καί τήν μετατροπή τς χώρας σέ οδετερόθρησκο κράτος).

Σέ λα τά παραπάνω προστίθεται να κόμα στοιχεο πού πιβεβαιώνει μέ κλόνητο τρόπο τή θέση μας, τι τά νέα ΑΠΣ στοχεύουν βασικά στούς ρθόδοξους μαθητές. Τήν δια ποχή πού προωθοσε κ. πουργός τήν φαρμογή τν νέων ΑΠΣ ψηφίστηκε στό Κοινοβούλιο νόμος 4386/11-5-16 (ΦΕΚ 83/11.5.2016 τ. Α΄), που στό ρθρο 55 «Ρύθμιση θεμάτων τς Γενικς Γραμματείας Θρησκευμάτων τοπουργείου Παιδείας ρευνας καί Θρησκευμάτων» καί στήν παρ. 5 νομοθετήθηκαν τά κόλουθα: «5. Στό ρθρο 16 το Ν. 1771/1988 (Α΄171) προστίθεται νέα παράγραφος 4, ς κολούθως: «4. Κατ’ ξαίρεση, φόσον στά δημόσια δημοτικά σχολεα των μέ ριθμό 25153/26.2.1957 (Β΄86) καί 78871/22.3.1962 (Β΄125) κοινν πουργικν ποφάσεων τν πουργν θνικς Παιδείας καί Θρησκευμάτων καί Οκονομικν δέν πηρετε δάσκαλος το Καθολικο δόγματος τς βραϊκς θρησκείας καί γλώσσας γιά τήν κάλυψη τν ναγκν τν μαθητν το Καθολικο δόγματος τς βραϊκς θρησκείας καί γλώσσας ντίστοιχα, μετά πό σχετική εσήγηση τν ρμοδίων Περιφερειακν Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας καί Δευτεροβάθμιας κπαίδευσης, εναι δυνατή πρόσληψη, νά σχολικό τος, κπαιδευτικοκτός τν οκείων πινάκων ναπληρωτν κπαιδευτικν γιά τή διδασκαλία το μαθήματος τν θρησκευτικν το Καθολικο δόγματος καί γιά τή διδασκαλία το μαθήματος τν θρησκευτικν καί γλώσσας τς βραϊκς θρησκείας. πιλογή καί πρόσληψη τοκπαιδευτικο γίνεται μέ πόφαση τοπουργο Παιδείας, ρευνας καί Θρησκευμάτων, στερα πό πρόταση τς ερς Συνόδου τς Καθολικς εραρχίας λλάδος (Ι.Σ.Κ.Ι.Ε.) καί το Κεντρικοσραηλιτικο Συμβουλίου (Κ.Ι.Σ) ντίστοιχα». Τά δικαιώματα ατά, τά ποα κυβέρνηση πολύ καλς σύμφωνα μέ τήν λευθερία τς θρησκευτικς συνείδησης (ρθρο 13 το Συντάγματος) καθιερώνει μέ τόν παραπάνω νόμο γιά τήν ερά Σύνοδο τς Καθολικς εραρχίας λλάδος καί γιά τό Κεντρικό σραηλιτικό Συμβούλιο καί πού δη σχύουν γιά τή μουσουλμανική κοινότητα στή Θράκη, γιατί δέν σχύουν καί γιά τήν ερά Σύνοδο τς κκλησίας τς λλάδος καί τούς ρθόδοξους μαθητές; Μήπως στά μάτια τς Κυβέρνησης πικρατοσα θρησκεία στήν λλάδα καί ο πιστοί της εναι ποδεέστεροί τν παραπάνω θρησκευτικν μειονοτήτων; Γιατί ατός θρησκευτικός ρατσισμός ες βάρος τς ρθοδοξίας καί τν πιστν της; Γιατί ο Ρωμαιοκαθολικοί, βραοι καί Μουσουλμάνοι λληνες μαθητές νά χουν τό δικαίωμα νά διδάσκονται τή δική τους θρησκεία, καί μάλιστα μέ κπαιδευτικούς τς πιλογς τν θρησκευτικν τους κοινοτήτων, καί ορθόδοξοι λληνες μαθητές νά ταζονται μέ ατή τή θρησκειολογική σούπα τν νέων ΑΠΣ το ΜτΘ; Ατή εναι Νέα λλάδα πού παγγέλλεται πουργός Παιδείας ρευνας καί Θρησκευμάτων καί Κυβέρνηση το ΣΥΡΙΖΑ;

 

Λέων Μπράνγκ

Δρ. Θεολογίας

«ΕΝΟΡΙΑΚΗΕΥΛΟΓΙΑ»ρ. Τεύχους 170

κτώβριος2016

Copyright © 2017 Αγιος Νικόλαος Πευκακίων All Rights Reserved.