Γ΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ π. ΙΕΡΟΘΕΟΥ ΑΡΓΥΡΗ ΠΡΟΣ κ. Π. ΤΕΛΕΒΑΝΤΟΝ

  • Hits: 197

ΠΡΟΛΟΓΙΚΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ

 Τό Ἱστολόγιο τοῦ Ναοῦ μας ἔλαβε πρός δημοσίευση ἀπό τόν Πανοσιολογιώτατον Ἀρχιμανδρίτην π. Ἱερόθεον Ἀργύρην, Ἱεροκήρυκα τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πειραιῶς, τίς ἐπιστολές πού εἶχε ἀπευθύνει ἀπό διμήνου ἕως καί πρό ἡμερῶν  στόν ἐκ Κύπρου καταγόμενον και ἐν Ἀμερικῆ διαμένοντα θεολόγον καί δημοσιογράφον κ. Παναγιώτην Τελεβᾶντον, χωρίς μέχρι σήμερα νά ἔχη λάβει τήν παραμικρή ἀπάντηση.

Θεωροῦμε ἰδιαιτέρα τιμή μας νά δημοσιεύσουμε τίς ἐπιστολές  τοῦ ἐκλεκτοῦ πνευματικοῦ ἀδελφοῦ, π. Ἱεροθέου Ἀργύρη, ἀγωνιστοῦ τῆς Πίστεώς μας καί γνησίου πνευματικοῦ τέκνου τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Πατρός μας, ἀοιδίμου Ἀρχιμανδρίτου π. Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου, διότι παραδίδουν μαθήματα τοῦ ἤθους, πού πρέπει νά χαρακτηρίζη ἐν ἔργῳ καί λόγῳ τούς Μαθητάς τοῦ Χριστοῦ μας, φανερώνουν τό ἐν Ἀληθείᾳ καί ὄχι  τό ἐν προσωποληψίᾳ φιλάδελφον, ἀλλά καί διότι ἔχουν εὐρυτέρα σημασία. Πληροφοροῦν, ἐνημερώνουν Θεολογικά καί καταρτίζουν πνευματικά, στηλιτεύουσαι μέ  ἀγάπη ἀλλά καί  μέ παρρησία τόν συκοφαντικό πόλεμο τοῦ δυστυχοῦς θεολόγου ἐναντίον ἑκατοντάδος καί πλέον ἐκκλησιαστικῶν προσώπων, ἐν οἷς καί ἡ ταπεινότητά μου.

Δυστυχῶς, ὁ κ. Τελεβᾶντος παρουσιάζει ἕνα μοναδικό φαινόμενο: Κατασκευάζει μυθεύματα, τά ἀποδίδει σέ πρόσωπα καί, κατόπιν κατηγορεῖ τά πρόσωπα αὐτά ὡς δῆθεν δράστας τῶν ὑπ’ αὐτοῦ κατασκευασθέντων καί καταγγελλομένων!

Εὐχόμεθα ὁλοψύχως, οἱ ἐπιστολές αὐτές νά φέρουν τό ποθούμενο ἀποτέλεσμα καί νά συνεφέρουν πνευματικά τόν ὑπόλογο ἐνώπιον Θεοῦ καί  ἀνθρώπων θεολόγον!

                                                                                                                                  π. Β. Ε. Β.

 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ 3η

Ἀρχιμ. Ἱερόθεος Ἀργύρης

          Ἱεροκῆρυξ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΔΕΛΦΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΕΙΣ ΑΓΑΠΗΤΟ Π. ΤΕΛΕΒΑΝΤΟ  (γ΄)

Θέμα: ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΟΙ, ΔΙΑΙΡΕΣΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ 

                                                                                                                                                           Ἀθῆναι 24-5-2017

 

                               Φίλτατε καί ἀγαπητέ μου ἀδελφέ Παναγιώτη, Χριστός Ἀνέστη!

 

Ἐνθυμοῦμαι τόν μακαριστό μας Γέροντα (π. Ἐπιφάνιο), πού ἔλεγε:

«Παρατηρεῖστε ἕνα πρᾶγμα πού συγκλονίζει: Οἱ Ζηλωτές παλαιο-ημερολογῖτες, οἱ Σχισματικοί ξεκίνησαν ἀπό μία ἑνωμένη ὁμάδα. Τώρα ἔχουν φθάσει νά ἔχουν δέκα πέντε «Συνόδους» καί δέκα πέντε “Ἀρχιεπισκόπους” μόνον στήν Ἑλλάδα, χωρίς νά ὑπολογίσουμε τό ἐξωτερικό! Καί φαίνεται πώς, συνεχίζονται οἱ διασπάσεις.

Αὐτό πρέπει νά μᾶς κάνη νά ἀναλογισθοῦμε, χωρίς ἄλλες ἐμβαθύνσεις καί θεολογικούς συλλογισμούς, μήπως ἀπό αὐτό καθ’ ἑαυτό τό γεγονός,   ἀπώλεσαν τήν Χάρι τοῦ Κυρίου μας; Ἀποτελεῖ ἤ ὄχι μία ὁλοφάνερη καί ἀτράντακτο ἀπόδειξι γιά τήν ἐντελῶς ἐσφαλμένη πορεία τους και τήν κακή κατάστασί τους;»

 Πάντοτε ἰσχύει, κατά τή Φιλοκαλία, τήν περιέχουσα τήν ἀσκητική ἐμπειρία τῶν Πατερικῶν Πνευματικῶν ἀγώνων,  ὁ Πνευματικός Νόμος. Μία ἀπό τίς φανερές ἐπεκτάσεις αὐτοῦ τοῦ Νόμου εἶναι δέ καί τό ἑξῆς:

«Ὅλες οἱ Αἱρετικές καί οἱ Σχισματικές ὁμάδες ἔχουν τήν τάσι, στήν ἀρχή νά διαιροῦνται καί κατόπιν νά πολλαπλασιάζωνται!». (Διαιρέσεις Ἀντιχαλκηδονίων, διαιρέσεις καί διασπάσεις Παπικῶν εἰς Προτεστάντες κ.τ.λ., διαιρέσεις Προτεσταντῶν, διαιρέσεις Σχισματικῶν.)

Σήμερα, μόλις τρεῖς μῆνες περίπου ἀπό τίς τελευταῖες γνωστές ἀποτειχίσεις, οἱ πρωταγωνισταί των, ἤδη ἔχουν διαιρεθῆ καί πολλαπλα-σιασθεῖ σέ ἕξη τουλάχιστον γνωστές ὁμάδες:

  1. Ὁμάδα ἀποτειχισθέντων ὑπό τήν ἡγεσία ἑνός Ἁγιορείτου Πατρός.
  2. Ὁμάδα ἀποτειχισθέντων ὑπό τήν καθοδήγησι διορισμένων κληρικῶν τῆς Θεσσαλονίκης.
  3. Ὁμάδες ἀποτειχισθέντων Μοναστικῶν Ἀδελφοτήτων ἀνά τήν Ἑλλάδα.
  4. Ὁμάδες ἀποτειχισθέντων Μετοχίων Ἱερῶν Μονῶν Ἁγίου Ὄρους.
  5. Ὁμάδα μή ἀποτειχισθέντων, μνημονευόντων μέν τούς Ἐπισκόπους των, ἀλλά χειροκροτούντων ἐκθύμως τούς ἀποτειχισθέντας καί ἐκθειάζοντας αὐτούς δημοσίως καί μέ στεντορεία φωνή.
  6. Ὁμάδα ἀποτειχισθέντος παλαιότερα, Κληρικοῦ ἀπό τήν Λάρισα καί τά μέρη τοῦ Ὀλύμπου καί τῆς Ὄσσας.

 Σέ λίγες ἡμέρες, κατά τήν Πεντηκοστή, θά ἀκούσουμε τό «Ὅτε καταβάς τάς γλώσσας συνέχεε ... εἰς ἑνότητα πάντας ἐκάλεσε, καί συμφώνως δοξάζωμεν τό Πανάγιον Πνεῦμα» (Κοντάκιον Πεντηκοστῆς).

Αὐτήν τήν ἑνότητα εὔχομαι ἐκθύμως πρός ὅλες τῆς ὁμάδες πού ζοῦν καί δροῦν μέσα στήν Ἐκκλησία, εἴτε εἶναι [“Στρατιώτες” τῆς Ἀληθείας, εἴτε θυελώδεις “Λοκαντζῆδες-Ὀϋκάδες” τῆς κεραυνοβόλου ἐφόδου, εἴτε ὁ “Μυστικός Στρατός” τοῦ Χριστοῦ] (Ἐφημερίς “Ὀρθόδοξος Τύπος”, 19-5-2017).

Μέ πόνο πολύ ἀφουγκράζομαι τή φωνή τοῦ δεσμίου καί φυλακισμένου εἰς τά κάτεργα τῆς Ρώμης, τοῦ Ἀποστόλου τῶν Ἐθνῶν, τοῦ Μεγίστου Παύλου. Νιώθω τά καυτά δάκρυα τῶν σήμερα ποικιλοτρόπως διωκομένων ἀδελφῶν ἀπό τήν  Ἐξουσία τῆς «Ἀντι-Ἐκκλησίας» καί τῆς «Ἀντι-Ἑλλάδος» (Ἐφημερίς “Ὀρθόδοξος Τύπος, 7-4-2017”). Ἰδού, στήν ἑνότητα,  μᾶς παρακαλεῖ προστακτικά ὁ θεῖος Παῦλος:

«Παρακαλῶ οὖν ὑμᾶς ἐγὼ ὁ δέσμιος ἐν Κυρίῳ ἀξίως περιπατῆσαι τῆς κλήσεως ἧς ἐκλήθητε͵ 4.2 μετὰ πάσης ταπεινοφροσύνης καὶ πραΰτητος͵ μετὰ μακροθυμίας͵ ἀνεχόμενοι ἀλλήλων ἐν ἀγάπῃ͵ 4.3 σπουδάζοντες τηρεῖν τὴν ἑνότητα τοῦ πνεύματος ἐν τῷ συνδέσμῳ τῆς εἰρήνης·» (Ἐφεσ. δ’ 1-3). 

Μετ’ εὐχῶν καί ἀδελφικῆς ἐν Χριστῷ ἀγάπης

π. Ἱερόθεος

 ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ:

Ἀγαπητέ μου Παναγιώτη, δέν ἔλαβα ἀπάντησι γιά τίς δύο προηγούμενες ἐπιστολές μου. Προφανῶς δέν θά εἶχες τόν ἀπαιτούμενο χρόνο. Σ’ εὐχαριστῶ πολύ.    

                                                                              π. Ἱ.

Copyright © 2017 Αγιος Νικόλαος Πευκακίων All Rights Reserved.